دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

انگیزش و هیجان

نام درس انگیزش و هیجان
کد درس 1313209
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز