اساتید دانشکده

داود جعفری سرشت

داود جعفری سرشت

داود جعفری سرشت   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نقش تسهیلات بانک های اسلامی به صنایع کوچک در رشد و توسعه اقتصادی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
بررسی رابطه بین کارآفرینی و خطرپذیری در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/19
معصومه امیری حسینی بررسی رابطه نوسانات بازارهای ارز و طلا با شاخص احساس سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/12/19
معصومه امیری حسینی بررسی رابطه ی نوسانات بازارهای ارز و طلا با شاخص احساس سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/12/19
فرزاد ایوانی ارائه الگوی بهینه پیش بینی بازده سهام و انتخاب پرتفوی بر مبنای مدل ترکیبی درخت تصمیم و رگرسیون دکتری دانلود 1397/11/30
الهام بنی سعید بررسی تاثیر توسعه مالی بر ریسک بازار سهام تهران کارشناسی ارشد 1392/11/05
لیلی دریکوند بررسی رابطه ی بین روش های تامین مالی و میزان بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/13
عاطفه سرداری بررسی رابطه بین رشد اقتصادی، تورم و توسعه بازار سهام در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/23
نسرین عزیزمنشیان بررسی تاثیر همزمان رقابت، نوآوری و ریسک پذیری بر سودآوری بانکها در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/23
بهداد عقیلی کرم پور بررسی رابطه ی بین خطر پذیری و کارآفرینی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/19
حمیدرضا فرهادی مطالعه تاثیرعوامل مالی و غیر مالی بر بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
فهیمه میداندارباسمنجی طراحی مدل مدیریت استعداد با رویکرد چابکی نیروی کار (مطالعه موردی: شرکت انتقال گاز منطقه 7 کشوری) کارشناسی ارشد 1394/07/13
الهام ناصری نژاد نقش تسهیلات بانکداری اسلامی در رشد صنایع کوچک در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد مالی1 1311258 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
اقتصاد مالی(بانکداری اسلامی) 1311401 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
پول و بانکداری اسلامی2(بانکداری اسلامی) 1311399 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 13:00) 1399/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
سمینار اقتصاد مالی 1311240 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
سمینار در ابزارهای مشتقه مالی 1314168 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
ابزارهای مالی اسلامی 1311453 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اقتصاد مالی2 1311259 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
پول و بانکداری اسلامی1(بانکداری اسلامی) 1311396 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
سمینار بانکداری اسلامی 1311457 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
اصول حسابداری 1311263 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اقتصاد مالی1 1311258 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اقتصاد مالی(بانکداری اسلامی) 1311401 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
پول و بانکداری اسلامی2(بانکداری اسلامی) 1311399 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
سمینار اقتصاد مالی 1311240 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
ابزارهای مالی اسلامی 1311453 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
پول و بانکداری اسلامی1(بانکداری اسلامی) 1311396 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
حسابداری شرکتها 1311106 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 13:00) (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مبانی فقهی اقتصاد اسلام 1311020 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 18 نتیجه
از 1