اساتید دانشکده

سیداحسان حسینی دوست

سیداحسان حسینی دوست

سیداحسان حسینی دوست   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد سنجی کاربردی 1311451 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اقتصاد کلان (1) 1311272 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اقتصاد کلان(3) 1311276 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (18:00 - 20:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
ریاضیات برای اقتصاد(2) 1311265 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اقتصاد ریاضی 1311095 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
اقتصاد سنجی (2) 1311279 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
اقتصاد سنجی 1311446 3 01 هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
اقتصاد سنجی(بانکداری اسلامی) 1311397 3 01 هفته های فرد شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
اقتصاد کلان (بانکداری اسلامی) 1311395 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اقتصاد کلان(توسعه اقتصادی و برنامه ریزی) 1311406 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
اقتصاد سنجی (1) 1311278 3 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
اقتصاد کلان (1) 1311272 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
اقتصاد کلان(3) 1311276 3 01 هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
ریاضیات برای اقتصاد(1) 1311264 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 13:00) 1398/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
ریاضیات برای اقتصاد(2) 1311265 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 15 نتیجه
از 1