اساتید دانشکده

کامران فرزادسیر

کامران فرزادسیر

کامران فرزادسیر   (EN Page)

مربی 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار در علوم اجتماعی 1312011 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
روش تحقیق عملی 1312021 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/21 (14:30 - 16:30) ترم اول 1399
کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی 1312073 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1399/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
تکنیکهای خاص تحقیق 1312072 3 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
روش تحقیق نظری 1312020 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آمار برای علوم اجتماعی 1315010 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
آمار در علوم اجتماعی 1312011 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روش تحقیق عملی 1312021 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی 1312073 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
تکنیکهای خاص تحقیق 1312072 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روش تحقیق نظری 1312020 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 11 نتیجه
از 1