اساتید دانشکده

محمدتقی سبزه ای

change-logo

محمدتقی سبزه ای   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تاب آوری اجتماعی روستاییان در مخاطرات محیطی (با تاکید بر خشکسالی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/13
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سمینار جامعه شناسی(شهری-روستایی-خانواده-عشایر...) 1312250 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
نظریه های جامعه شناسی 1 1312019 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
نظریه های جامعه شناسی پیشرفته(1) 1312247 3 01 هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
نظریه های جامعه شناسی و کاربرد آنها در پژوهش های اجتماعی(1) 1312237 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
نظریه های جامعه شناسی 2 1312026 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
نظریه های جامعه شناسی پیشرفته 2 جامعه شناسی 1312163 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
نظریه های جامعه شناسی و کاربرد آنها 2 درپژوهش های اجتماعی 2 1312167 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
جامعه شناسی سیاسی 1312030 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نظریه های جامعه شناسی 1 1312019 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نظریه های جامعه شناسی پیشرفته 1 جامعه شناسی 1312162 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/17 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نظریه های جامعه شناسی و کاربرد آنها 1 پژوهش های اجتماعی 1 1312166 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/17 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
جامعه شناسی سیاسی پژوهش 1312187 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نظریه های جامعه شناسی 2 1312026 3 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نظریه های جامعه شناسی پیشرفته 2 جامعه شناسی 1312163 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نظریه های جامعه شناسی و کاربرد آنها 2 درپژوهش های اجتماعی 2 1312167 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 15 نتیجه
از 1