اساتید دانشکده

عباس زارعی مهرورز

عباس زارعی مهرورز

عباس زارعی مهرورز   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اندیشه های اجتماعی متفکرین اسلامی(1) 1312248 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
پژوهش های تاریخی 1312177 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مبانی تاریخ اجتماعی در ایران 1312008 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
اصول علم سیاست 1312018 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام 1312007 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
جامعه شناسی کشورهای اسلامی 1312031 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
نهضتهای اسلامی صد ساله اخیر 1312041 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
اندیشه های اجتماعی متفکرین اسلامی جامعه شناسی 1312164 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/15 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
پژوهش های تاریخی 1312177 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مبانی تاریخ اجتماعی در ایران 1312008 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اصول علم سیاست 1312018 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام 1312007 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
جامعه شناسی کشورهای اسلامی 1312031 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 19:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نهضتهای اسلامی صد ساله اخیر 1312041 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 14 نتیجه
از 1