اساتید دانشکده

محسن ختن لو

محسن ختن لو

محسن ختن لو   (EN Page)

مربی 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بهایابی(2) 1314127 3 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 13:00) 1399/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
حسابداری میانه (2) 1314125 4 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بهایابی(1) 1314126 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
حسابداری پیشرفته(1) 1314129 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 13:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 4 نتیجه