اساتید دانشکده

« بازگشت

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

نام درس سیستم های اطلاعاتی حسابداری
کد درس 1314093
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز