اساتید دانشکده

« بازگشت

بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی

نام درس بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی
کد درس 1314112
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز