اساتید دانشکده

« بازگشت

حسابداری بخش عمومی: نظریه ها،تحولات و پژوهش ها

نام درس حسابداری بخش عمومی: نظریه ها،تحولات و پژوهش ها
کد درس 1314170
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز