سازمان دانشکده

افشین افضلی
معاون آموزشی

رشته تحصیلی: ​​​​​​​
مرتبه علمی: استادیار

رایانامه: afzali.afshin@basu.ac.ir

صفحه شخصی