کارکنان

کارکنان دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی

دفترچه تلفن
احمد محمدی اکمل
کتابدار
تحصیلات:
​​​​​​​​​​​​​​رایانامه:
​​​​​​​تلفن: 31401825 

​​​​​​​داخلی: 1825 

امراله تمسکی
مسئول آموزش
تحصیلات:
​​​​​​​​​​​​​​رایانامه:
​​​​​​​تلفن: 31401901​​​​​​​ 

​​​​​​​داخلی: 1901

آرزو شهپر
کارشناس آموزش گروه روانشناسی
تحصیلات:
​​​​​​​​​​​​​​رایانامه:
​​​​​​​تلفن:31401862​​​​​​​ 

​​​​​​​داخلی:1862

حجت الله مینایی
مدیر امور عمومی
تحصیلات:
​​​​​​​​​​​​​​رایانامه:
​​​​​​​تلفن:31401805 

​​​​​​​داخلی: 1805

حمید نظری فتح
مسئول دفتر ریاست
تحصیلات:
​​​​​​​​​​​​​​رایانامه:
​​​​​​​تلفن:31401804 

​​​​​​​داخلی: 1804

هاله اسماعیلی
کارشناس گروه آموزشی علوم سیاسی
تحصیلات:
​​​​​​​​​​​​​​رایانامه:
​​​​​​​تلفن: 31401867 

​​​​​​​داخلی: 1867

سامره حیدری
کارشناس آموزشی گروه اقتصاد
تحصیلات:
​​​​​​​​​​​​​​رایانامه:
​​​​​​​تلفن: 31401852
​​​​​​​​​​​​​​داخلی: 1852
محمود شکوهی زاده
کارشناس گروه علوم اجتماعی
تحصیلات:
​​​​​​​​​​​​​​رایانامه:
​​​​​​​تلفن:
​​​​​​​​​​​​​​داخلی:
فریبا تیمموری طیب
سول دفتر معاونت آموزش و دبیر خانه
تحصیلات:
​​​​​​​​​​​​​​رایانامه:
​​​​​​​تلفن:31401905
​​​​​​​​​​​​​​داخلی: 1905
عباس بیات
کارشناس پژوهشی
تحصیلات:
​​​​​​​​​​​​​​رایانامه:
​​​​​​​تلفن: 31401822
​​​​​​​​​​​​​​داخلی: 1822
لیلا نائینی
کتابدار
تحصیلات:
​​​​​​​​​​​​​​رایانامه:
​​​​​​​تلفن: 31401825
​​​​​​​​​​​​​​داخلی: 1825
محسن ملکی
کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
تحصیلات:
​​​​​​​​​​​​​​رایانامه:
​​​​​​​تلفن: 31401841
​​​​​​​​​​​​​​داخلی: 1841
امیرحسین صدری
مدیر سیستم (کارشناس آموزش)
تحصیلات:
​​​​​​​​​​​​​​رایانامه:
​​​​​​​تلفن: 31401902
​​​​​​​​​​​​​​داخلی: 1902
رضا رضائی
کارشناس آموزشی گروه         حسابداری
تحصیلات:
​​​​​​​​​​​​​​رایانامه:
​​​​​​​تلفن: 31401857
​​​​​​​​​​​​​​داخلی: 1857
نادر زارعی سینا
مسئول سایت‌  دانشکده
تحصیلات:
​​​​​​​​​​​​​​رایانامه:
​​​​​​​تلفن: 31401841
​​​​​​​​​​​​​​داخلی: 1841