درباره دانشکده

رؤسای پیشین دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی از سال 1387 تاکنون

دکتر علی محمد قدسی
اولین رئیس دانشکده

رشته تخصصی: ​​​​​​​علوم اجتماعی

مدت خدمت: 1387-1393

دکتر ابوالقاسم یعقوبی
دومین رئیس دانشکده

رشته تخصصی: روانشناسی

مدت خدمت: 1397-1393

دکتر حاتم حسینی
سومین رئیس دانشکده

رشته تخصصی: جمعیت شناسی

مدت خدمت: 1400-1397

دکتر روح الله سهرابی
چهارمین رئیس دانشکده

رشته تخصصی: مدیریت

مدت خدمت: 1401-1400

دکتر محمدرضا ذوقی پایدار
ششمین رئیس دانشکده

رشته تخصصی: روانشناسی

مدت خدمت: ادامه دارد -1401