سازمان دانشکده

محمد مبارکی
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

رشته تحصیلی: علوم اجتماعي-جامعه شناسي​​​​​​​
​​​​​​​مرتبه علمی: استادیار

​​​​​​​رایانامه: m.mobaraki@basu.ac.ir
صفحه شخصی