تاریخچه

دانشگاه بوعلی سینا در آذرماه 1352 با صدور مجوز از طرف شورای گسترش آموزش عالی تأسیس شد. با ارتقاء سطح کمی و کیفی امکانات دانشگاه و افزایش تقاضا و در راستای توسعه دانشگاه، در سال 1365 دانشکده ادبیات و علوم انسانی تأسیس شد و در سال 1367 برای اولین بار مجوز تأسیس رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی گرایش بازرگانی از وزارت علوم اخذ و به پذیرش دانشجو در این رشته اقدام گردید. به موازات تقویت نیروی انسانی و افزایش تقاضا و در چارچوب برنامه جامع و بلندمدت دانشگاه، رشته علوم اجتماعی نیز در سال 1371 تأسیس گردید. با توجه به تأسیس گرایشهای جدید در زمینه اقتصاد و علوم اجتماعی و گسترش رشته های تحصیلی و افزایش اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری و آموزشی و ارتقاء فعالیتهای علمی، آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، در سال 1387 گروه­های آموزشی اقتصاد، علوم اجتماعی، روان­شناسی و حسابداری در قالب دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی منفک و در محل ساختمان جدید دانشکده در پردیس مرکزی دانشگاه که مراحل احداث آن در سال 1385 به پایان رسیده بود استقرار یافت. و در حال حاضر هر یک از این گروه­ها در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اقدام به پذیرش و تربیت دانشجو می نمایند. لازم به ذکر است که در ادامه فعالیت­های دانشکده، مجوز رشته علوم سیاسی نیز در مقطع کارشناسی در سال 1386 اخذ گردید.