درباره دانشکده

محمدرضا ذوقی پایدار
رئیس دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی

رشته تحصیلی: روان شناسی
مرتبه علمی: دانشیار

رایانامه: m.r.zoghipaidar@basu.ac.ir

صفحه شخصی