معاونت آموزشی

افشین افضلی

افشین افضلی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: