معاونت آموزشی

رضا سلیمانی

رضا سلیمانی 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: