نمایشگر یک مطلب

       نام    

  نام خانوادگی

 عنوان سازمانی

  شماره مستقیم

   شماره داخلی

     عکس

احمد

محمدی اکمل

کتابدار

081-38290961

242

امراله

تمسکی

مسئول آموزش

081-38381108

309

امین

ابراهیم زاده رجایی

کارشناس گروه روانشناسی

38381264-081

300

حجّت‌الله

مینائی

مدیر امور عمومی

081-38292619

239

حمید

نظری فتح

مسئول دفتر ریاست دانشکده

081-38381264

254

دکتر حاتم

حسینی

رئیس دانشکده و رئیس کمیته‌ی منتخب

081-38291279

254

دکتر یداله

هنری لطیف پور

معاون پژوهشی و دبیر کمیته

081-38290961

282

دکتر روح اله

سهرابی

معاون آموزشی

081-38291265

304

رسول

ابراهیمی

کارشناس علوم سیاسی

38290961

296

سامره

حیدری

کارشناس گروه اقتصاد

081-38381264

262

سکینه

کهنوشی

مسئول آبدارخانه و نامه رسان

081-38291279

226

طالب

عبدالهی

اپراتور

081-38290961

202

فریبا

پورهمدانی

کارشناس گروه علوم اجتماعی

38381264-081

233

فهیمه

رضیان

کارشناس گروه حسابداری

081-38381108

266

لیلا

نائینی

کتابدار

38381264-081

242

مجتبی

باقری

گرنت استادان

081-38290961

245

محسن

ملکی

مدیر سیستم آموزش دانشکده

38381264-081

304

مصطفی

اکبری متقّی

کارشناس معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

081-38291265

234

منیره

بیگدلی

خدمات

 

 

نادر

زارعی سینا

مسئول سایت‌های رایانه‌ی دانشکده

081-38381264

283

ناهید

محمدی فر

مسئول دبیرخانه

081-38381264

217

هاشم

حصاری

کارپرداز

 

 


 

دفترچه تلفن