درباره دانشکده

 

 

عنوان سازمانی

شماره داخلی    

  شماره     مستقیم      

پست     الکترونیکی

کتابدار

1824

081-31401825  

مسئول آموزش

1901

081-31401901  

کارشناس گروه روانشناسی

1869 081-31401869  

مدیر امور عمومی

1805 081-31401805  

مسئول دفتر ریاست دانشکده

1804 081-31401804

 

رئیس دانشکده و رئیس کمیته‌ی منتخب

1804 081-31401804

 

معاون پژوهشی و دبیر کمیته

1823 081-31401823  

معاون آموزشی

1904 081-31401904  

کارشناس گروه اقتصاد

1852 081-31401852

 

مسئول آبدارخانه 

1819 081-31401819  

 

     

کارشناس گروه علوم اجتماعی

1872 081-31401872  

کارشناس حسابداری

1857 081-31401857  

کارشناس گروه علوم سیاسی

1867 081-31401867  
امور اموزشی 1905 081-31401905  

مدیر سیستم

1902 081-31401902  

کارشناس معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

1841 081-31401840  
       

مسئول سایت‌های رایانه‌ی دانشکده

1827 08131401827  

 

     
کار شناس پژوهشی 1822 081-31401822