نام و نام خانوادگی

عنوان سازمانی

تلفن همراه

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره فکس

پست الکترونیکی

احمد محمدی اکمل

کتابدار

 

242

081-38290961

   

امراله تمسکی

مسئول آموزش

 

309

081-38381108

   

امین ابراهیم زاده رجایی

کارشناس گروه روانشناسی

 

300

38381264-081

   

حجّت‌الله مینائی

مدیر امور عمومی

 

239

081-38292619

   

حمید نظری فتح

مسئول دفتر ریاست دانشکده

 

254

081-38381264

   

دکتر حاتم حسینی

رئیس دانشکده و رئیس کمیته‌ی منتخب

 

254

081-38291279

 

h-hosseini@basu.ac.ir

دکتر یداله هنری لطیف پور

معاون پژوهشی و دبیر کمیته

 

282

081-38290961-282

 

honari@basu.ac.ir

دکتر روح اله سهرابی

معاون آموزشی

 

304

081-38291265

   

سامره حیدری

کارشناس گروه اقتصاد

 

262

081-38381264

   

سکینه کهنوشی

مسئول آبدارخانه و نامه رسان

 

226

081-38291279

   

طالب عبدالهی

اپراتور

 

202

081-38290961

   

فریبا پورهمدانی

کارشناس گروه علوم اجتماعی

 

233

38381264-081

   

فهیمه رضیان

کارشناس گروه حسابداری

 

266

081-38381108

   

لیلا نائینی

کارشناس گروه علوم سیاسی

 

296

38381264-081

   

مجتبی باقری

گرنت استادان

 

245

     

محسن ملکی

مدیر سیستم

 

304

38381264-081

   

مصطفی اکبری متقّی

کارشناس معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

234

081-38291265

   

منیره بیگدلی

خدمات

         

نادر زارعی سینا

مسئول سایت‌های رایانه‌ی دانشکده

 

283

081-38381264

   

ناهید محمدی فر

مسئول دبیرخانه

 

217

081-38381264

   

هاشم حصاری

کارپرداز