عنوان سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

پست الکترونیکی

کتابدار

242

081-38303211

 

مسئول آموزش

309

081-38303211

 

کارشناس گروه روانشناسی

300

08138303211  

مدیر امور عمومی

239

081-38303211

 

مسئول دفتر ریاست دانشکده

254

081-38303211

 

رئیس دانشکده و رئیس کمیته‌ی منتخب

254

081-38303201

h-hosseini@basu.ac.ir

معاون پژوهشی و دبیر کمیته

282

08138303207

 

honari@basu.ac.ir

معاون آموزشی

304

08138303205

 

کارشناس گروه اقتصاد

262

08138303211

 

مسئول آبدارخانه 

226

08138303211

 

اپراتور

202

08138303211

 

کارشناس گروه علوم اجتماعی

233

08138303211

 

کارشناس حسابداری

266

08138303211  

کارشناس گروه علوم سیاسی

296

08138303211

 
امور اموزشی   081383204  

مدیر سیستم

304

08138303211

 

کارشناس معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

234

08138303211

 
خدمات   08138303209  

مسئول سایت‌های رایانه‌ی دانشکده

283

08138303211

 

 

     
کار شناس پژوهشی 243 08138303211