دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,156 نتیجه
از 58
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ابزارهای مالی اسلامی 1311453 2 کارشناسی ارشد اقتصاد 01 داود جعفری سرشت هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/05 (10:00 - 12:00)
احساس و ادراک 1313038 2 کارشناسی روانشناسی 01 محمد رضا ذوقی پایدار هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/25 (14:00 - 16:00)
ارتباطات و سیاست 1315228 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 محمد علی قاسمی ترکی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/21 (08:00 - 10:00)
آزمون های روانشناختی 2 1313090 2 کارشناسی روانشناسی 01 طاهره حق طلب هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) 1401/03/25 (14:00 - 16:00)
آسیب شناسی اجتماعی 1313099 2 کارشناسی روانشناسی 01 مسیب یارمحمدی واصل هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/05 (10:00 - 12:00)
آسیب شناسی روانی 1 1313059 2 کارشناسی روانشناسی 01 مسیب یارمحمدی واصل هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00)
آسیب شناسی روانی 2 1313060 2 کارشناسی روانشناسی 01 مسیب یارمحمدی واصل هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/30 (10:00 - 12:00)
آشنایی با فلسفه اسلامی 1313044 2 کارشناسی روانشناسی 01 اکبر عروتی موفق هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00)
اصوا حسابداری (2) 1314184 3 کارشناسی حسابداری 01 محسن ختن لو هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/31 (10:00 - 12:00)
اصول حسابرسی (1) 1314132 3 کارشناسی حسابداری 01 حسن زلقی هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/31 (08:00 - 10:00)
اصول علم سیاست 1312018 2 کارشناسی علوم اجتماعی 01 محمد مبارکی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/23 (10:00 - 12:00)
اصول و مبانی اقتصاد اسلامی 1311269 2 کارشناسی اقتصاد 01 سعید گرشاسبی فخر هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/23 (08:00 - 10:00)
اصول و مبانی روابط بین الملل(1) 1315216 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 رضا سلیمانی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/23 (08:00 - 10:00)
افکار سیاسی در ایران و جهان اسلام 1315270 2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی 01 محمد علی قاسمی ترکی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00)
اقتصاد ایران(1):کلیات و تاریخ اقتصادی 1311285 2 کارشناسی اقتصاد 01 اکبر خدابخشی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/01 (14:00 - 16:00)
اقتصاد ایران(3):برنامه ریزی و بودجه 1311287 2 کارشناسی اقتصاد 01 حمید سپهردوست هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/01 (14:00 - 16:00)
اقتصاد ایران(بانکداری اسلامی) 1311400 3 کارشناسی ارشد اقتصاد 01 اکبر خدابخشی هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/01 (10:00 - 12:00)
اقتصاد بخش عمومی(2) 1311291 2 کارشناسی اقتصاد 01 حمید سپهردوست هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/30 (10:00 - 12:00)
اقتصاد توسعه(توسعه اقتصادی و برنامه ریزی) 1311408 3 کارشناسی ارشد اقتصاد 01 سعید عیسی زاده هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/29 (10:00 - 12:00)
اقتصاد خرد(1) 1311271 3 کارشناسی اقتصاد 01 سمیه رزاقی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/24 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 1,156 نتیجه
از 58