دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 801 نتیجه
از 41
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ابزارهای مالی اسلامی 1311453 2 کارشناسی ارشد اقتصاد 01 داود جعفری سرشت هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/13 (10:00 - 12:00)
احزاب سیاسی و گروه های ذی نفوذ 1315050 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 مرتضی فرخی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/06 (14:00 - 16:00)
احساس و ادراک 1313038 2 کارشناسی روانشناسی 01 محمد رضا ذوقی پایدار هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/01 (10:00 - 12:00)
ارتباطات و سیاست 1315228 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 محمد علی قاسمی ترکی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/05 (08:00 - 10:00)
آزمون های روانشناختی 2 1313090 2 کارشناسی روانشناسی 01 طاهره حق طلب هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00)
آسیب شناسی اجتماعی 1313099 2 کارشناسی روانشناسی 01 مسیب یارمحمدی واصل هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/05 (08:00 - 10:00)
آسیب شناسی روانی 2 1313060 2 کارشناسی روانشناسی 01 مسیب یارمحمدی واصل هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00)
اصوا حسابداری (2) 1314184 3 کارشناسی حسابداری 01 عباس افلاطونی هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00)
اصول حسابداری (2) 1314123 4 کارشناسی حسابداری 01 عباس افلاطونی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00)
اصول حسابرسی (1) 1314132 3 کارشناسی حسابداری 01 حسن زلقی هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00)
اصول روابط بین الملل 1315052 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 رضا سلیمانی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00)
اصول علم سیاست 1312018 2 کارشناسی علوم اجتماعی 01 رضا سلیمانی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00)
اصول و مبانی اقتصاد اسلامی 1311269 2 کارشناسی اقتصاد 01 اکبر خدابخشی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00)
اقتصاد ایران(1):کلیات و تاریخ اقتصادی 1311285 2 کارشناسی اقتصاد 01 اکبر خدابخشی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00)
اقتصاد ایران(3):برنامه ریزی و بودجه 1311287 2 کارشناسی اقتصاد 01 حمید سپهردوست هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00)
اقتصاد ایران(بانکداری اسلامی) 1311400 3 کارشناسی ارشد اقتصاد 01 اکبر خدابخشی هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/06 (14:00 - 16:00)
اقتصاد بخش عمومی(2) 1311291 2 کارشناسی اقتصاد 01 حمید سپهردوست هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/09 (14:00 - 16:00)
اقتصاد توسعه(توسعه اقتصادی و برنامه ریزی) 1311408 3 کارشناسی ارشد اقتصاد 01 سعید عیسی زاده هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/02 (10:00 - 12:00)
اقتصاد خرد(3) 1311275 3 کارشناسی اقتصاد 01 حمید سپهردوست هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00)
اقتصاد خرد پیشرفته 2 1311358 2 دکتری اقتصاد 01 محسن خضری هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/08 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 801 نتیجه
از 41