دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,681 نتیجه
از 85
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
احتمال و آمار در مدیریت 1314154 3 کارشناسی ارشد حسابداری 01 محمدکاظم نظیری هرهفته یک شنبه (16:00 - 19:00) 1402/10/26 (14:00 - 16:00)
اختلالات یادگیری 1313244 2 کارشناسی ارشد روانشناسی 01 ابوالقاسم یعقوبی هرهفته دوشنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دوشنبه (11:00 - 12:00) 1402/11/02 (10:30 - 12:30)
ارزیابی اقتصادی طرح ها 1311282 3 کارشناسی اقتصاد 01 سعید گرشاسبی فخر هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/24 (08:30 - 10:30)
آزمون های روانشناختی 1 1313089 2 کارشناسی روانشناسی 01 افشین افضلی هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1402/11/03 (08:30 - 10:30)
آسیب شناسی روانی 2 1313060 2 کارشناسی روانشناسی 01 شهریار یارمحمدی واصل هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1402/10/30 (08:30 - 10:30)
آسیب شناسی روانی با تکیه بر بافتار بوم شناختی 1313254 2 کارشناسی ارشد 01 شهریار یارمحمدی واصل هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1402/10/30 (08:30 - 10:30)
آسیب شناسی روانی با توجه به مسائل خاص فرهنگ ایران 1313190 2 دکتری روانشناسی 01 شهریار یارمحمدی واصل هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/10/25 (10:30 - 12:30)
آشنایی با فقه اقتصادی 1311284 3 کارشناسی اقتصاد 01 سعید گرشاسبی فخر هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/03 (08:30 - 10:30)
اصوا حسابداری (1) 1314183 3 کارشناسی حسابداری 01 عباس افلاطونی هرهفته یک شنبه (08:00 - 11:00) 1402/10/30 (14:00 - 16:00)
اصول اقتصاد 1314145 3 کارشناسی ارشد حسابداری 01 سیداحسان حسینی دوست هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) 1402/11/01 (14:00 - 16:00)
اصول حسابداری (1) 1314122 4 کارشناسی حسابداری 01 حسن زلقی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/26 (10:30 - 12:30)
اصول حسابداری 1311263 3 کارشناسی اقتصاد 01 داود جعفری سرشت هرهفته دوشنبه (10:00 - 13:00) 1402/10/26 (10:30 - 12:30)
اصول حسابرسی (2) 1314133 3 کارشناسی حسابداری 01 حسن زلقی هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) 1402/10/26 (14:00 - 16:00)
اصول و مبانی روابط بین الملل(2) 1315217 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 رضا سلیمانی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/26 (10:30 - 12:30)
اقتصاد ایران(توسعه اقتصادی و برنامه ریزی) 1311412 3 کارشناسی ارشد اقتصاد 01 محمدحسن فطرس هرهفته شنبه (16:00 - 19:00) 1402/10/25 (14:00 - 16:00)
اقتصاد خرد(2) 1311273 3 کارشناسی اقتصاد 01 سعید گرشاسبی فخر هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/23 (08:30 - 10:30)
اقتصاد خرد 1311444 4 کارشناسی ارشد اقتصاد 01 سعید گرشاسبی فخر هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1402/10/24 (10:30 - 12:30)
اقتصاد خرد (بانکداری اسلامی) 1311394 3 کارشناسی ارشد اقتصاد 01 سعید گرشاسبی فخر هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) 1402/10/23 (10:30 - 12:30)
اقتصاد خرد(توسعه اقتصادی و برنامه ریزی) 1311405 4 کارشناسی ارشد اقتصاد 01 سعید گرشاسبی فخر هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1402/10/23 (08:30 - 10:30)
اقتصاد سنجی (1) 1311278 3 کارشناسی اقتصاد 01 سیداحسان حسینی دوست هرهفته شنبه (10:00 - 13:00) 1402/10/27 (08:30 - 10:30)
نمایش 1 - 20 از 1,681 نتیجه
از 85