دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,522 نتیجه
از 77
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ابزارهای مالی اسلامی 1311453 2 کارشناسی ارشد اقتصاد 01 داود جعفری سرشت هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/11 (10:00 - 12:00)
احساس و ادراک 1313038 2 کارشناسی روانشناسی 01 محمد رضا ذوقی پایدار هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/03/30 (14:00 - 16:00)
احکام اقتصادی اسلام(بانکداری اسلامی) 1311402 2 کارشناسی ارشد اقتصاد 01 سعید گرشاسبی فخر هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1402/03/31 (10:00 - 12:00)
اخلاق حرفه ای در علوم سیاسی (جبرانی) 1315286 2 کارشناسی ارشد 01 محمد علی قاسمی ترکی هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/12 (14:00 - 16:00)
ایران و کشورهای همسایه 1315221 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 رضا سلیمانی هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/03/27 (14:00 - 16:00)
ارتباطات و سیاست 1315228 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 محمد علی قاسمی ترکی هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/03 (08:00 - 10:00)
آزمون های روانشناختی 2 1313090 2 کارشناسی روانشناسی 01 طاهره حق طلب هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته شنبه (17:00 - 18:00) 1402/04/07 (10:00 - 12:00)
آسیب شناسی اجتماعی 1313099 2 کارشناسی روانشناسی 01 شهریار یارمحمدی واصل هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/03/29 (10:00 - 12:00)
آسیب شناسی روانی 1 1313059 2 کارشناسی روانشناسی 01 شهریار یارمحمدی واصل هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/12 (10:00 - 12:00)
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان 1313094 2 کارشناسی روانشناسی 01 محمد رضا ذوقی پایدار هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1402/03/27 (08:00 - 10:00)
آشنایی با فلسفه اسلامی 1313044 2 کارشناسی روانشناسی 01 اکبر عروتی موفق هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/04 (14:00 - 16:00)
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت 1314114 2 کارشناسی حسابداری 01 حمید سپهردوست هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/03 (14:00 - 16:00)
اصول حسابداری (2) 1314123 4 کارشناسی حسابداری 01 عباس افلاطونی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/03 (10:00 - 12:00)
اصول حسابرسی (1) 1314132 3 کارشناسی حسابداری 01 حسن زلقی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/10 (10:00 - 12:00)
اصول روانشناسی بالینی 1313091 2 کارشناسی روانشناسی 01 محمد رضا ذوقی پایدار هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1402/03/29 (10:00 - 12:00)
اصول علم سیاست 1312018 2 کارشناسی علوم اجتماعی 01 محمد مبارکی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1402/03/30 (10:00 - 12:00)
اصول و روش های تحلیل سیاسی 1315256 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 یداله هنری لطیف پور هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/12 (14:00 - 16:00)
اصول و مبانی اقتصاد اسلامی 1311269 2 کارشناسی اقتصاد 01 سعید گرشاسبی فخر هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/12 (10:00 - 12:00)
اصول و مبانی روابط بین الملل(1) 1315216 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 رضا سلیمانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/03/27 (08:00 - 10:00)
اقتصاد ایران(3):برنامه ریزی و بودجه 1311287 2 کارشناسی اقتصاد 01 حمید سپهردوست هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/06 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 1,522 نتیجه
از 77