دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 649 نتیجه
از 33
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آمار استنباطی پیشرفته 1313235 2 کارشناسی ارشد 01 حسین محققی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/12 (10:30 - 12:30)
روانشناسی تحولی در آموزش 1313222 2 دکتری 01 ابوالقاسم یعقوبی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/15 (14:00 - 16:00)
روانشناسی تربیتی:مبانی،اصول و نظریه ها 1313232 2 کارشناسی ارشد 01 رسول کردنوقابی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/18 (10:30 - 12:30)
روانشناسی شخصیت پیشرفته 1313236 2 کارشناسی ارشد 01 مهران فرهادی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/23 (14:00 - 16:00)
روانشناسی شناختی پیشرفته 1313234 2 کارشناسی ارشد 01 رسول کردنوقابی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/25 (08:30 - 10:30)
روانشناسی شناختی در آموزش 1313223 2 دکتری 01 رسول کردنوقابی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/21 (08:30 - 10:30)
کاربرد نظریه های تحولی 1313233 2 کارشناسی ارشد 01 ابوالقاسم یعقوبی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/15 (14:00 - 16:00)
مباحث جدید در روانشناسی تربیتی 1313221 2 دکتری 01 رسول کردنوقابی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/11 (08:30 - 10:30)
اختلالات یادگیری 1313155 2 کارشناسی ارشد روانشناسی 01 ابوالقاسم یعقوبی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/21 (10:30 - 12:30)
ارزیابی اقتصادی طرح ها 1311282 3 کارشناسی اقتصاد 01 اکبر خدابخشی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/11 (14:00 - 16:00)
آزمون های روانشناختی 1 1313089 2 کارشناسی روانشناسی 01 طاهره حق طلب هفته های فرد دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1399/11/12 (10:30 - 12:30)
آسیب شناسی روانی 1 1313059 2 کارشناسی روانشناسی 01 مسیب یارمحمدی واصل هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/13 (10:30 - 12:30)
آسیب شناسی روانی با توجه به مسائل خاص فرهنگ ایران 1313190 2 دکتری روانشناسی 01 مسیب یارمحمدی واصل هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/15 (14:00 - 16:00)
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان 1313094 2 کارشناسی روانشناسی 01 محمد رضا ذوقی پایدار هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/21 (16:00 - 18:00)
اصول روانشناسی بالینی 1313091 2 کارشناسی روانشناسی 01 طاهره حق طلب هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1399/11/12 (16:00 - 18:00)
اقتصاد ایران(2):سیاست ها و چالش های اقتصادی 1311286 3 کارشناسی اقتصاد 01 اکبر خدابخشی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/21 (10:30 - 12:30)
اقتصاد ایران(توسعه اقتصادی و برنامه ریزی) 1311412 3 کارشناسی ارشد اقتصاد 01 اکبر خدابخشی هفته های فرد شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/12 (10:30 - 12:30)
اقتصاد انرژی 1311300 2 کارشناسی اقتصاد 01 محسن خضری هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/15 (14:00 - 16:00)
اقتصادبخش عمومی 1 1311021 3 کارشناسی اقتصاد 01 حمید سپهردوست هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) 1399/11/18 (14:00 - 16:00)
اقتصاد بخش عمومی(1) 1311290 2 کارشناسی اقتصاد 01 حمید سپهردوست هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/20 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 649 نتیجه
از 33