اساتید دانشکده

محمدحسن فطرس

محمدحسن فطرس

محمدحسن فطرس   (EN Page)

استاد (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مژگان ابوالفتح بررسی آثار تورم و بیکاری بر شکاف مالیاتی در ایران کارشناسی ارشد 1392/12/20
شادی احمدپورکاشی بررسی اثر توزیع نابرابری درآمد وآلودگی زیست محیطی بر هزینه های سلامت کارشناسی ارشد دانلود 1396/08/01
نرگس احمدوند تاثیر واردات و صادرات با سطوح مختلف فناوری بر روی رشد اقتصادی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/01
مریم ایمانی بررسی رابطه بین رشد جمعیت و رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/23
نسرین امیرزاده رتبه بندی عملکرد بانکهای ایران بر اساس شاخص"BRI" و رابطه آن با متغیرهای کلان اقتصادی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
معصومه یاوری بررسی عوامل مؤثر بر تولید فعالیت های مختلف صنعتی ایران طی سال های 89-1373 کارشناسی ارشد 1392/10/08
معصومه یاوری بررسی عوامل موثر بر تولید فعالیت های مختلف صنعتی ایران طی سال های 1373-89 کارشناسی ارشد 1392/10/08
محمد بختیاری تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه با تاکید بر شاخص آزادی اقتصادی کشورهای میزبان کارشناسی ارشد 1392/11/13
محمد بختیاری تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه با تأکید بر شاخص آزادی اقتصادی کشورهای میزبان کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/13
پوریا تدین شناسایی و رتبه بندی مهم ترین عوامل انگیزشی افشاگری های اطلاعات زیست محیطی با استفاده از فنون چند معیاره، مورد مطالعه سازمان محیط زیست استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
زینب جدی زاهد بررسی اثر رشد اقتصادی بر محیط زیست در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/16
سعیده السادات حسینی مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/21
الهه خدایی بررسی تاثیر نوسانات نفتی بر اشتغال و ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/22
الهام خواجه وندپور عوامل موثر بر نابرابری درآمد در ایران: تجزیه و تحلیل همگروهی ترکیبی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/27
علی دلایی میلان مدل سازی اقتصاد زیرزمینی ایران با استفاده از رویکرد مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی( DSGE) ‏ و بررسی اثر تکانه های مالی دکتری دانلود 1394/11/25
زهره رحیمی راد بررسی عملکرد دولت در مقابله با کاهش خط فقر خانوارهای شهری و روستایی کشور طی سالهای 1390-1368 کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/08
مرضیه رسولی بررسی اثر تغییرات ساختار اقتصادی روی رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در ایران در دوره ی 1390-1360 کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/10
نجیبه سعیدی تاثیر فعالیت های بیمه عمر بر رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
مرضیه شیری پیش بینی تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری در ایران با استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/12
پریسا شریفی فخر اثر سیاست های مالی دولت در بخش کشاورزی بر روند مهاجرت روستا – شهری طی سال‏های 1358 تا 1389 کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
فاطمه شهبازی بررسی تاثیر تحرک درآمدی روی فقر و نابرابری در ایران دوره زمانی 1392-1363 کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/10
حمید یعقوبی بررسی همگرایی منطقه ای بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی دو طرفه در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) کارشناسی ارشد 1392/11/05
حمید یعقوبی بررسی تاثیر همگرایی منطقه ای بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی دو طرفه در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) کارشناسی ارشد 1392/11/05
مهدی فردوسی جلالی تعیین کننده های سودآوری در نظام بانکی ایران با تأکید بر ساختار بازار و رفتار ریسک پذیری دکتری دانلود 1397/07/11
سوده قدسی تحلیل پویای فقر چندبعدی در ایران دکتری دانلود 1396/10/19
مرضیه کبیر تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی استان های ایران کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/16
مهری کبیریان مدل سازی رفتار غیرمتقارن و غیرخطی مکانیزم های انتقال پولی در اقتصاد ایران دکتری دانلود 1397/07/11
سمانه کرمی موفق بررسی رابطه بین فقر ، نابرابری درآمد و تخریب محیط زیست در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
فاطمه گنجی تحلیل عوامل مؤثر بر صادرات غیر نفتی کشور های منتخب عضو اوپک با تأکید بر شاخص حکمرانی خوب کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/05
زینب محبی گرگری بررسی اثرات نوسانان کمک های خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه کارشناسی ارشد 1392/07/08
زینب محبی گرگری بررسی اثرات نوسانات کمک های خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/08
حسین مرادی اثرات مالیات تورمی بر رفاه در ایران از سال 1360 تا 1390 کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/18
فهیمه مریانجی رابطه رشد حامی فقرا، نا برابری درآمدی و فقر در ایران در سالهای 1363-1391 کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/06
فهیمه مریانجی رابطه رشد حامی فقرا، نابرابری درآمدی و فقر در ایران 1391-1363 کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/06
رضا معبودی تاثیر تکانه های پولی و مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان در دوره زمانی 1392-1338- رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویا دکتری دانلود 1393/11/18
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد توسعه(توسعه اقتصادی و برنامه ریزی) 1311408 3 01 هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نظامهای اقتصادی 1311023 3 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
نظام های اقتصادی 1311298 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اقتصاد ایران 1311027 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
توسعه اقتصادی 2 1311361 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
سمینار اقتصادی ایران 1311425 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کلیات علم اقتصاد 1311268 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد 1311281 3 01 هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مسائل اقتصاد ایران 1311159 3 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/15 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
موضوعات انتخابی در اقتصاد 1311448 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اقتصاد ایران2 1311423 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
اقتصاد توسعه 1311450 3 01 هفته های فرد دو شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
اقتصاد توسعه(توسعه اقتصادی و برنامه ریزی) 1311408 3 01 هفته های فرد یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
برنامه ریزی اقتصادی(توسعه اقتصادی و برنامه ریزی) 1311410 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
توسعه اقتصادی1 1311357 2 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1398/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
توسعه اقتصادی 2 1311361 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
سمینار توسعه اقتصادی 1311362 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نظامهای اقتصادی 1311023 3 01 هفته های زوج یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 18 نتیجه
از 1