اساتید دانشکده

حسن رحیمی

حسن رحیمی

حسن رحیمی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تطبیق پذیری رویکرد سیاست خارجی دولت های پس از جنگ، با اصول و ارزش های جمهوری اسلامی(1368-1392). دکتری دانلود 1396/08/21
عارف یاریقلی بررسی بینامتنی مفاهیم سیاسی در اندیشة حکیم هیدجی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/04
سیدحسین جعفری رهیافت اخلاق و سیاست در فلسفه سیاسی معاصر:با تاکید بر آراء واندیشه های رضاداوری اردکانی والسیدر مک اینتایر کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
سیدحسین جعفری رهیافت اخلاق و سیاست در فلسفه سیاسی مدرن با تاکید بر اندیشه ها و آراء سیاسی رضا داوری اردکانی و السدیر مک اینتایر کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
مهری سیاوشی نسبت تبادل فرهنگی با معرفت شناسی فارابی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
ترلان سوگلی زاده بررسی تحول معنایی مفهوم مصلحت در اندیشه سیاسی معاصر شیعه. کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/12
نرگس شمس الدینی لری بررسی تطبیقی مفهوم عدالت در اندیشه سیاسی ابن سینا و امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
محمود عبایی مقایسه مواجهه علامه نایینی و شیخ فضل الله نوری با اندیشه مشروطیت کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
محمدناظم عباس پورنادی بررسی امکان موانع وراهکارهای تحقق علم سیاست اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
آذر غلامی بررسی رابطه حکومت اسلامی و تمدن اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی ( ره) کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/14
حدیث ماله میر بررسی موضع شیعه در مقابل جریانات تکفیری کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
فریبا مرادی گروسی نقش مردم در حکومت مطلوب رشیدرضا و نسبت آن با لیبرال دموکراسی کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/01
سیدعباس موسوی بررسی ادبیات باستان گرایی در ایران پس از جنگ کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/03
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اندیشه سیاسی در اسلام/الف/ 1315187 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
جنگ ایران و عراق 1315131 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
حقوق اساسی کلیات 1315012 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
سیاست مقایسه ای 1315047 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
سیاست و حکومت در جمهوری اسلامی ایران 1315069 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مسائل نظامی و استراتژیک معاصر 1315053 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اندیشه سیاسی در ایران قبل از اسلام و شرق باستان 1315186 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران 1315018 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
بررسی آثار و اندیشه سیاسی امام خمینی 1315190 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در عصر پهلوی 1315064 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 1315067 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مبانی اندیشه ی سیاسی در اسلام 1315029 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مدیریت بحران 1315122 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
اندیشه سیاسی در اسلام/الف/ 1315187 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
جنگ ایران و عراق 1315131 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
حقوق اساسی کلیات 1315012 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
سازمانهای بین المللی 1315030 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
سیاست مقایسه ای 1315047 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مسائل نظامی و استراتژیک معاصر 1315053 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 19 نتیجه
از 1