اساتید دانشکده

رحیم فرخ نیا

رحیم فرخ نیا

رحیم فرخ نیا   (EN Page)

دانشیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: