اساتید دانشکده

رضا رحمتی

رضا رحمتی

رضا رحمتی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد سیاسی 1311315 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
حقوق بین الملل عمومی 1 1315056 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/15 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
خلیج فارس و مسائل آن 1315163 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
روش تحقیق 1315200 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
سیاست و حکومت در اروپای باختری 1315061 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/15 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
جغرافیای انسانی-اجتماعی و سیاسی 1315013 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
سازمانهای بین المللی 1315030 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
سیاست و حکومت در خاورمیانه 1315059 2 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مبانی فکری جنبشهای سیاسی در جهان اسلام 1315196 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مسائل سیاسی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه 1315054 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نمایش 10 نتیجه
از 1