آدرس اتاق مجازی مصاحبه دکتری سال 1399

آدرس اتاق مجازی مصاحبه دکتری سال 1399


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

تاریخ مصاحبه

آدرس جلسه مصاحبه مجازی

رشته || گرایش || دوره

کد رشته

ششم  مهر ماه ۱۳۹۹

http://vc.basu.ac.ir/phd1277

علوم اقتصادی || اقتصادمالی || روزانه

۱۲۷۷

ششم  مهر ماه ۱۳۹۹

http://vc.basu.ac.ir/phd1319

علوم اقتصادی || اقتصادمالی || نوبت دوم

۱۳۱۹

ششم   مهر ماه ۱۳۹۹

http://vc.basu.ac.ir/phd1514

جامعه شناسی || جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران || روزانه

۱۵۱۴

هفتم  مهر ماه ۱۳۹۹

http://vc.basu.ac.ir/phd1788

روان شناسی تربیتی || روزانه

۱۷۸۸

هفتم  مهر ماه ۱۳۹۹

http://vc.basu.ac.ir/phd1853

روان شناسی || روزانه

۱۸۵۳

 

 

معاون تحصیلات تکمیلی علوم اقتصادی و اجتماعی

آقای دکتر یداله هنری‌‌لطیف‌پور

۰۸۱۳۸۲۹۱۲۶۵

کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم اقتصادی و اجتماعی

آقای مصطفی اکبری‌متقی

۰۸۱۳۸۲۹۱۲۶۵ (۳۰۴)

کارشناس سایت و پشتیبان علوم اقتصادی و اجتماعی

آقای مهدی پورعبداللهی

۳۸۳۸۱۲۶۴  داخلی۲۸۳