برگزاری جلسه‌ی دفاع از رساله ی دکتری در رشته‌ی اقتصاد

برگزاری جلسه‌ی دفاع از رساله ی دکتری در رشته‌ی اقتصاد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع ازرساله ی دکتری آقای ابراهیم فرجی در رشته علوم اقتصادی با عنوان «اثرات شوک های حقیقی بر نهاده نیروی کار در ایران » با راهنمایی دکتر نادر مهرگان در روزیکشنبه هجدهم بهمن ماه 53 ساعت 10تا12 در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزارخواهد شد.

جلسه‌ی دفاع ازرساله ی دکتری آقای ابراهیم فرجی در رشته علوم اقتصادی با عنوان «اثرات شوک های حقیقی بر نهاده نیروی کار در ایران » با راهنمایی دکتر نادر مهرگان در روزیکشنبه هجدهم بهمن ماه 53 ساعت 10تا12 در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزارخواهد شد