برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی جامعه‌شناسی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی جامعه‌شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم فریبا محمدرضایی در رشته‌ی جامعه‌شناسی با عنوان «بررسی جامعه شناختی رضایت از مسکن و تعیین کننده های اقتصادی و اجتماعی آن در شهر همدان» روزشنبه بیست و پنجم بهمن1393 از ساعت 10 تا 12 برگزار خواهد شد...

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم فریبا محمدرضایی در رشته‌ی جامعه‌شناسی با عنوان «بررسی جامعه شناختی رضایت از مسکن و تعیین کننده های اقتصادی و اجتماعی آن در شهر همدان» با راهنمایی دکتراسدالله نقدی در روز شنبه بیست و پنجم بهمن 1393 از ساعت 10 تا 12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی برگزار خواهد شد.