برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای رضا رحیمی خوراسگانی در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان «ساخت بسته آموزش زیبایی شناسی موسیقی»

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای رضا رحیمی خوراسگانی در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان «ساخت بسته آموزش زیبایی شناسی موسیقی» با راهنمایی دکتردکتر خسرو رشید در روزدو شنبه  بیست و ششم بهمن ماه 1394 از ساعت10تا12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی