برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اجتماعی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اجتماعی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم ژیان کوییک در رشته علوم اجتماعی با عنوان : «بررسی مولفه های موثر در نگرش و رضایت ساکنان مساکن مهر شهر سنندج» با راهنمایی دکتراسداله نقدی دردو شنبه بیستم دی ماه 1395 از ساعت14تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم ژیان کوییک  در رشته علوم اجتماعی با عنوان : «بررسی مولفه های موثر در نگرش و رضایت ساکنان مساکن مهر شهر سنندج» با راهنمایی دکتراسداله نقدی دردو شنبه بیستم دی ماه 1395 از ساعت14تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی