برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اجتماعی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اجتماعی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم فاطمه نوری در رشته علوم اجتماعی با عنوان : «مطالعه مقایسه ای شهر دوستدار کودک از دیدگاه کودکان شمال،مرکز و حاشیه (شهر همدان)» با راهنمایی دکتراسداله نقدی دردو شنبه سوم مهر ماه 1396 از ساعت14تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم فاطمه نوری  در رشته علوم اجتماعی با عنوان : «مطالعه مقایسه ای شهر دوستدار کودک از دیدگاه کودکان شمال،مرکز و حاشیه (شهر همدان)» با راهنمایی دکتراسداله نقدی دردو شنبه سوم مهر ماه 1396 از ساعت14تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی