تماس با دانشکده

تماس با دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

لیست تلفن های دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

 

 

گروه اقتصاد

داخلی

گروه علوم اجتماعی

داخلی

گروه روانشناسی

داخلی

گروه علوم سیاسی

داخلی

گروه حسابداری

داخلی

مستقیم مدیر امورعمومی

38292619

مدیر گروه

257

مدیر گروه

237

مدیر گروه

 

مدیر گروه

295

مدیر گروه

251

داخلی مدیر امور عمومی

239

کارشناس گروه

خانم حیدری

262

کارشناس گروه  آقای تمسکی

233

کارشناس گروه آقای زارعی

300

کارشناس گروه خانم رحیمی

296

کارشناس گروه- آقای ملکی

274

 

 

دکتر شاه آبادی

258

دکتر افشار کهن

245

خانم دکتر امانی

278

دکتر قاسمی ترکی

298

دکتر زلقی

320

سایت ارشد

(خانم میرنقیبی)

283

دکتر جعفری سرشت

316

دکتر بلالی

224

دکتر ذوقی پایدار

286

دکتر هزاوه ئی

327

دکتر سهرابی

315

سایت کارشناسی

314

دکتر سپهر دوست

299

دکتر پاک سرشت

310

دکتر فرهادی

281

دکتر هنری

282

دکتر خضری

259

 

 

اتاق فکر

264

دکتر حسینی

222

دکتر کردنوقابی

290

دکتر رحیمی

321

آقای ختن لو

325

اتاق (آقای نظری حمید)

309

دکتر عباسیان

260

دکتر زارعی مهرورز

223

دکتر محققی

293

دکتر یحیوی

326

دکتر صمدی

317

انبار (آقای نظری فتح)

211

دکتر عیسی زاده

312

آقای فرزاد سیر

227

دکتر یارمحمدی

301

 

 

دکتر افلاطونی

318

 

 

دکتر فطرس

250

دکتر قائمی زاده

225

دکتر یعقوبی

292

 

 

 

 

کارپردازی(باقری)

243

دکتر قلی زاده

256

دکتر قدسی

319

دکتر رشید

291

 

 

مستقیم دفتر ریاست

38291279

 

 

دکتر مهرگان

252

دکتر نقدی

221

دکتر نوروزی

297

 

 

فاکس دانشکده

38381149

انتظامات

302

دکتر مولایی

263

 

 

 

 

 

 

دفتر ریاست (آقای نظری)

239

انتظامات خواهران

328

دکتر نظیری

322

 

 

 

 

 

 

 

 

بوفه اساتید

226

دکتر خدابخشی

311

 

 

 

 

 

 

مستقیم معاون پژوهشی

38291165

بوفه دانشجویی

228

 

 

 

 

 

 

 

 

داخلی معاون پژوهشی

266

تکثیر خصوصی

210

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناس پژوهشی (آقای حسنیان)

279

تایپ خصوصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مستقیم معاون آموزشی و معاون تحصیلات تکمیلی

38291265

دفتر روان سنجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داخلی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی (آقای اکبری)

304

مشاوره دانشجویی

288

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفتر نشریات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمیته منتخب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتابخانه و مرکز اسناد (خداویسی)

242

آزمایشگاه روان شناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(دبیرخانه) ماشین نویسی (خانم محمدی)

234

تلفنخانه ادبیات

16-38292614

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلفنخانه ادبیات

203

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره آموزش تلفن مستقیم

38331108

تلفنخانه اقتصاد زارعی سینا

202

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئول اداره آموزش- آقای سمواتیان

215

داخلی تلفنخانه اقتصاد

9

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره آموزش خانم پورهمدانی

214

مستقیم تلفنخانه اقتصاد

38290961

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره آموزش- خانم نائینی

216

مستقیم تلفنخانه اقتصاد

38381264

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره آموزش- آقای میرزایی

219

تلفن خانه مرکزی دانشگاه

10- 38381601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان مرکزی

204

 

 

 

 

 

 

 

 

کدپستی دانشگاه

6517838695

تلفنخانه علوم

204

 

لیست تلفن های دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

 

 

گروه اقتصاد

داخلی

گروه علوم اجتماعی

داخلی

گروه روانشناسی

داخلی

گروه علوم سیاسی

داخلی

گروه حسابداری

داخلی

مستقیم مدیر امورعمومی

38292619

مدیر گروه

257

مدیر گروه

237

مدیر گروه

 

مدیر گروه

295

مدیر گروه

251

داخلی مدیر امور عمومی

239

کارشناس گروه

خانم حیدری

262

کارشناس گروه  آقای تمسکی

233

کارشناس گروه آقای زارعی

300

کارشناس گروه خانم رحیمی

296

کارشناس گروه- آقای ملکی

274

 

 

دکتر شاه آبادی

258

دکتر افشار کهن

245

خانم دکتر امانی

278

دکتر قاسمی ترکی

298

دکتر زلقی

320

سایت ارشد

(خانم میرنقیبی)

283

دکتر جعفری سرشت

316

دکتر بلالی

224

دکتر ذوقی پایدار

286

دکتر هزاوه ئی

327

دکتر سهرابی

315

سایت کارشناسی

314

دکتر سپهر دوست

299

دکتر پاک سرشت

310

دکتر فرهادی

281

دکتر هنری

282

دکتر خضری

259

 

 

اتاق فکر

264

دکتر حسینی

222

دکتر کردنوقابی

290

دکتر رحیمی

321

آقای ختن لو

325

اتاق (آقای نظری حمید)

309

دکتر عباسیان

260

دکتر زارعی مهرورز

223

دکتر محققی

293

دکتر یحیوی

326

دکتر صمدی

317

انبار (آقای نظری فتح)

211

دکتر عیسی زاده

312

آقای فرزاد سیر

227

دکتر یارمحمدی

301

 

 

دکتر افلاطونی

318

 

 

دکتر فطرس

250

دکتر قائمی زاده

225

دکتر یعقوبی

292

 

 

 

 

کارپردازی(باقری)

243

دکتر قلی زاده

256

دکتر قدسی

319

دکتر رشید

291

 

 

مستقیم دفتر ریاست

38291279

 

 

دکتر مهرگان

252

دکتر نقدی

221

دکتر نوروزی

297

 

 

فاکس دانشکده

38381149

انتظامات

302

دکتر مولایی

263

 

 

 

 

 

 

دفتر ریاست (آقای نظری)

239

انتظامات خواهران

328

دکتر نظیری

322

 

 

 

 

 

 

 

 

بوفه اساتید

226

دکتر خدابخشی

311

 

 

 

 

 

 

مستقیم معاون پژوهشی

38291165

بوفه دانشجویی

228

 

 

 

 

 

 

 

 

داخلی معاون پژوهشی

266

تکثیر خصوصی

210

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناس پژوهشی (آقای حسنیان)

279

تایپ خصوصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مستقیم معاون آموزشی و معاون تحصیلات تکمیلی

38291265

دفتر روان سنجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داخلی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی (آقای اکبری)

304

مشاوره دانشجویی

288

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفتر نشریات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمیته منتخب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتابخانه و مرکز اسناد (خداویسی)

242

آزمایشگاه روان شناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(دبیرخانه) ماشین نویسی (خانم محمدی)

234

تلفنخانه ادبیات

16-38292614

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلفنخانه ادبیات

203

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره آموزش تلفن مستقیم

38331108

تلفنخانه اقتصاد زارعی سینا

202

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئول اداره آموزش- آقای سمواتیان

215

داخلی تلفنخانه اقتصاد

9

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره آموزش خانم پورهمدانی

214

مستقیم تلفنخانه اقتصاد

38290961

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره آموزش- خانم نائینی

216

مستقیم تلفنخانه اقتصاد

38381264

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره آموزش- آقای میرزایی

219

تلفن خانه مرکزی دانشگاه

10- 38381601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان مرکزی

204

 

 

 

 

 

 

 

 

کدپستی دانشگاه

6517838695

تلفنخانه علوم

204