جدول زمانبندی برنامه دفاع دانشجویان

جدول زمانبندی برنامه دفاع دانشجویان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند به دلیل فشردگی برنامه آموزشی نیمسال 941، طی هماهنگی با گروه های آموزشی جلسه های دفاع از پایان نامه به شرح جدول ذیل انجام خواهد شد.با توجه به اینکه 20 بهمن ماه آخرین زمان دفاع از پایان نامه است، دانشجویان بایستی برنامه خود را بر اساس جدول زمانبندی ذیل تنظیم نمایند.

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند به دلیل فشردگی برنامه آموزشی نیمسال 941، طی هماهنگی با گروه های آموزشی جلسه های دفاع از پایان نامه به شرح جدول ذیل انجام خواهد شد.با توجه به اینکه 20 بهمن ماه آخرین زمان دفاع از پایان نامه است، دانشجویان بایستی برنامه خود را بر اساس جدول زمانبندی ذیل تنظیم نمایند

ساعت جلسه دفاع روز جلسه دفاع گروه آموزشی
16-18 شنبه حسابداری
14-16 یکشنبه علوم سیاسی
16-18و 14-16 دوشنبه اقتصاد
10-12 سه شنبه روان شناسی
16-18و 14-16 چهارشنبه علوم اجتماعی