جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته روانشناسی عمومی

جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته روانشناسی عمومی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله برای دریافت درجه دکتری خانم سروه محمدزاده در رشته روانشناسی عمومی با عنوان" تدوین و اعتباریابی پروتکل آموزش دیدگاه گیری اجتماعی و اثر آن بر سبک های حل تعارض زوجین" با راهنمایی دکتر حسین محققی و دکتر محمد رضا ذوقی پایدار و مشاوره آقایان دکتر ابوالقاسم یعقوبی و دکترمسیب یار محمدی در روز یکشنبه بیست ویکم شهریور ماه از ساعت9تا11در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع از رساله برای دریافت درجه دکتری خانم سروه محمدزاده در رشته روانشناسی عمومی با عنوان"تدوین و اعتباریابی پروتکل آموزش دیدگاه گیری اجتماعی و اثر آن بر سبک های حل تعارض زوجین" با راهنمایی دکتر حسین محققی و دکتر محمد رضا ذوقی پایدار و مشاوره آقایان دکتر ابوالقاسم یعقوبی و دکترمسیب یار محمدی در روز یکشنبه بیست ویکم شهریور ماه  از ساعت9تا11در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار خواهد شد.