Professors of the Faculty

Fotros Mohammad Hassan

change-logo

Fotros Mohammad Hassan   (FA Page)

Professor (retired)
Email: 
Website: 

ArticlesConferences
FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
اثر تکانه های درآمد نفتی بر امنیت غذایی در ایران M.S Download 1399/12/11
تأثیر عوامل (شوک های) اقلیمی بر مهاجرت داخلی در ایران M.S Download 1402/04/10
بررسی نقش اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در استان های غرب کشور M.S Download 1400/08/05
تعیین مقدار بهینه اقتصادی مصرف نهاده های کود شیمیایی وسموم در تولید محصول گندم در دشت کبودرآهنگ M.S Download 1400/11/27
تاثیر عوامل (شوک های) اقلیمی بر مهاجرت داخلی در ایران M.S Download 1402/04/11
ریسک ها و ادوار تجاری ایران Ph.D Download 1401/07/12
اثر تکانه های درآمد نفتی بر امنیت غذایی در ایران M.S Download 1399/12/11
بررسی نقش اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در استان های غرب کشور M.S Download 1400/08/05
تعیین مقدار بهینه اقتصادی مصرف نهاده های کود شیمیایی وسموم در تولید محصول گندم در دشت کبودرآهنگ M.S Download 1400/11/27
بررسی آثار تورم و بیکاری بر شکاف مالیاتی در ایران M.S 1392/12/20
بررسی اثر توزیع نابرابری درآمد وآلودگی زیست محیطی بر هزینه های سلامت M.S Download 1396/08/01
تاثیر واردات و صادرات با سطوح مختلف فناوری بر روی رشد اقتصادی ایران M.S Download 1396/03/01
بررسی رابطه بین رشد جمعیت و رشد اقتصادی در ایران M.S Download 1394/08/23
رتبه بندی عملکرد بانکهای ایران بر اساس شاخص"BRI" و رابطه آن با متغیرهای کلان اقتصادی M.S Download 1395/07/12
بررسی عوامل موثر بر تولید فعالیت های مختلف صنعتی ایران طی سال های 1373-89 M.S 1392/10/08
بررسی عوامل مؤثر بر تولید فعالیت های مختلف صنعتی ایران طی سال های 89-1373 M.S 1392/10/08
تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه با تاکید بر شاخص آزادی اقتصادی کشورهای میزبان M.S 1392/11/13
تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه با تأکید بر شاخص آزادی اقتصادی کشورهای میزبان M.S Download 1391/11/13
شناسایی و رتبه بندی مهم ترین عوامل انگیزشی افشاگری های اطلاعات زیست محیطی با استفاده از فنون چند معیاره، مورد مطالعه سازمان محیط زیست استان کرمانشاه M.S Download 1395/07/13
بررسی اثر رشد اقتصادی بر محیط زیست در ایران M.S Download 1395/11/16
مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران M.S Download 1391/12/21
بررسی تاثیر نوسانات نفتی بر اشتغال و ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد ایران M.S Download 1395/09/22
عوامل موثر بر نابرابری درآمد در ایران: تجزیه و تحلیل همگروهی ترکیبی M.S Download 1395/10/27
مدل سازی اقتصاد زیرزمینی ایران با استفاده از رویکرد مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی( DSGE) ‏ و بررسی اثر تکانه های مالی Ph.D Download 1394/11/25
بررسی عملکرد دولت در مقابله با کاهش خط فقر خانوارهای شهری و روستایی کشور طی سالهای 1390-1368 M.S Download 1394/07/08
بررسی اثر تغییرات ساختار اقتصادی روی رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در ایران در دوره ی 1390-1360 M.S Download 1393/09/10
تاثیر فعالیت های بیمه عمر بر رشد اقتصادی در ایران M.S Download 1393/11/27
پیش بینی تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری در ایران با استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی M.S Download 1394/11/12
اثر سیاست های مالی دولت در بخش کشاورزی بر روند مهاجرت روستا – شهری طی سال‏های 1358 تا 1389 M.S Download 1395/06/17
بررسی تاثیر تحرک درآمدی روی فقر و نابرابری در ایران دوره زمانی 1392-1363 M.S Download 1393/09/10
بررسی تاثیر همگرایی منطقه ای بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی دو طرفه در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) M.S 1392/11/05
بررسی همگرایی منطقه ای بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی دو طرفه در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) M.S 1392/11/05
تعیین کننده های سودآوری در نظام بانکی ایران با تأکید بر ساختار بازار و رفتار ریسک پذیری Ph.D Download 1397/07/11
تحلیل پویای فقر چندبعدی در ایران Ph.D Download 1396/10/19
تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی استان های ایران M.S Download 1397/10/16
مدل سازی رفتار غیرمتقارن و غیرخطی مکانیزم های انتقال پولی در اقتصاد ایران Ph.D Download 1397/07/11
بررسی رابطه بین فقر ، نابرابری درآمد و تخریب محیط زیست در ایران M.S Download 1395/07/13
تحلیل عوامل مؤثر بر صادرات غیر نفتی کشور های منتخب عضو اوپک با تأکید بر شاخص حکمرانی خوب M.S Download 1395/10/05
بررسی اثرات نوسانات کمک های خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه M.S Download 1392/07/08
بررسی اثرات نوسانان کمک های خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه M.S 1392/07/08
اثرات مالیات تورمی بر رفاه در ایران از سال 1360 تا 1390 M.S Download 1395/11/18
رابطه رشد حامی فقرا، نابرابری درآمدی و فقر در ایران 1391-1363 M.S Download 1393/10/06
رابطه رشد حامی فقرا، نا برابری درآمدی و فقر در ایران در سالهای 1363-1391 M.S Download 1393/10/06
تاثیر تکانه های پولی و مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان در دوره زمانی 1392-1338- رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویا Ph.D Download 1393/11/18
Showing 1 - 20 of 22 results.
of 2
Name
Showing 1 - 20 of 22 results.
of 2