اساتید دانشکده

مهدی خزایی

مهدی خزایی

مهدی خزایی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی نقش تعدیل گر کیفیت حسابرسی در رابطه میان حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/17
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری 1314096 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/02 (14:00 - 16:00)
حسابداری بخش عمومی 1314094 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 13:00) 1401/10/17 (14:00 - 16:00)
مالی(2) 1314119 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/24 (14:00 - 16:00)
مدیریت سرمایه گذاری 1314142 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/17 (10:30 - 12:30)
مدیریت مالی 1314200 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) 1401/10/17 (10:30 - 12:30)
بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی 1314112 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/25 (08:00 - 10:00)
بررسی موارد خاص در حسابداری 1314097 2 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00)
زبان تخصصی(2) 1314137 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00)
سیستم های اطلاعاتی حسابداری 1314093 2 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1401/03/23 (10:00 - 12:00)
مالی(1) 1314118 3 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/30 (10:00 - 12:00)
مکاتبات تجاری و گزارش نویسی 1314120 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/05 (08:00 - 10:00)
تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری 1314096 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
حسابداری بخش عمومی 1314094 3 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00)
زبان تخصصی(1) 1314136 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00)
مالی(2) 1314119 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/30 (18:00 - 20:00)
مدیریت سرمایه گذاری 1314142 2 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30)
مسائل جاری حسابداری 1314052 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30)
بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی 1314112 3 01 هفته های فرد شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00)
بررسی موارد خاص در حسابداری 1314097 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/13 (10:00 - 12:00)
سیستم های اطلاعاتی حسابداری 1314093 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2