اساتید دانشکده

نادر مهرگان

نادر مهرگان

نادر مهرگان   (EN Page)

استاد (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تحلیل اقتصادی مبانی مسئولیت مدنی دکتری دانلود 1400/06/15
اثر ادوار تجاری بر اشتغال زنان در ایران دکتری دانلود 1400/12/22
ریسک گریزی و ادوار تجاری در اقتصاد ایران دکتری دانلود 1400/07/28
مهدی امینی راد ریسک گریزی و ادوار تجاری در اقتصاد ایران دکتری دانلود 1400/07/28
مینا بلوری فر تحلیل اقتصادی مبانی مسئولیت مدنی دکتری دانلود 1400/06/15
راضیه داوری کیش اثر ادوار تجاری بر اشتغال زنان در ایران دکتری دانلود 1400/12/22
محمدعلی احمدی قمی بررسی اثر تغییرات قیمت نفت، ارز و قیمت طلا در بازدهی سهام بازار بورس ایران کارشناسی ارشد 1392/11/28
محمدعلی احمدی قمی بررسی اثر تغییرات قیمت نفت، نرخ ارز و قیمت طلا در بازدهی سهام بورس ایران کارشناسی ارشد 1392/11/28
بهناز اردلان تجزیه چندگانه نابرابری درآمد در ایران و تحلیل تعدیل های مالیاتی روی آن کارشناسی ارشد 1392/02/30
وحید امیدی نهاد، نوآوری و کارآفرینی دکتری دانلود 1397/12/15
بشرا امیری ارتباط صادرات و رشد بخش کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/15
اکبر باجلان محاسبه اجزای کارایی در زیر بخش شیلات ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/07
مهدی پورمهر بررسی عوامل موثر بر سودآوری بانک ها: کاربردی از روش خودرگرسیون برداری پانل دکتری دانلود 1397/11/15
هانیه ثمری تاثیر نوآوری بر صادرات کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه کارشناسی ارشد 1392/09/11
ناهید چشمه قصابانی پیش بینی اوج تولید نفت اوپک با استفاده از مدل چند سیکلی هابرت کارشناسی ارشد 1392/11/14
ناهید چشمه قصابانی پیش بینی اوج تولید نفت اوپک با استفاد از مدل چندسیکلی هابرت کارشناسی ارشد 1392/11/14
نازنین حاج عابدی اثرات بارندگی و آب های زیرزمینی برعملکرد محصولات کشاورزی و زیربخش های آن کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
مطهره خاکسار اثر درآمد و تحصیلات سرپرست خانوار بر نحوه تصرف مسکن در مناطق شهری و روستایی ایران کارشناسی ارشد 1392/07/15
حسن دلیری چولابی تاثیر ساختار صنعت بانکی بر مقدار اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران DSGE براساس مدل دکتری دانلود 1392/10/16
مینا رحیمی طیب مطالعه اثرات متغیرهای اقتصادی بر وضعیت سلامت در ایران: بسط نظریه زیست محیطی کوزنتس کارشناسی ارشد 1392/12/12
مینا رحیمی طیب مطالعه اثرات متغیرهای اقتصادی بر وضعیت سلامت ایران: بسط نظریه زیست محیطی کوزنتس کارشناسی ارشد 1392/12/12
مینا رسولی فرح تعدیل مدل تطبیقی گارچ فازی برای پیش بینی بازار سهام با استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات کارشناسی ارشد 1392/10/09
مصطفی زارعی بررسی کارایی آموزش عالی کشاورزی )مطالعه ی موردی دانشگاه بوعلی سینا( کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
هما سروش مهر بررسی کیفیت زندگی روستایی در ایران و تحلیل عوامل موثر بر آن دکتری دانلود 1396/07/12
لیلی سلطانی صحت بررسی اثر هزینه های تحقیق و توسعه بر رشد بهره وری بخش صنعتی با رهیافت ناپل دیتا کارشناسی ارشد 1392/09/24
لیلی سلطانی صحت بررسی اثر هزینه های تحقیق و توسعه بر رشد بهره وری بخش صنعت با رهیافت ناپل دیتا کارشناسی ارشد 1392/09/24
فرزانه شالیاری بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ نکول مطالبات غیر جاری سیستم بانکی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/15
جلال شریفی مطالعه استراتژی توسعه صنعتی چین و پیشنهادهایی برای ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/04
مسعود طهوری متین انتخاب سبد دارایی در صورت حضور بازار مسکن کارشناسی ارشد دانلود 1388/03/04
حسن علی زاده ورزنه بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اطلاعات سود حسابداری و اجزای نقدی و تعهدی آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/16
فهیمه غفرانی تاثیر مخارج تحقیق و توسعه بخش کشاورزی بر نابرابری درآمد در مناطق روستایی ایران کارشناسی ارشد 1392/12/12
ابراهیم فرجی اثرات شوک های حقیقی بر نهاده نیروی کار در ایران دکتری دانلود 1395/11/18
ثمینه قاسمی فر بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر سلامت روانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/28
سوده قدسی بررسی آثار اشتغال زایی صنعت گردشگری در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد 1391/07/04
میثم مباشری بررسی عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل صنایع غذایی و آشامیدنی ایران طی دوره زمانی 1387-1373 کارشناسی ارشد 1392/02/24
میثم مباشری بررسی عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل صنایع غذایی و آشامیدنی ایران طی دوره زمانی 1386-1373 کارشناسی ارشد دانلود 1392/01/20
فریبرز محمدی بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تصادفات جاده ای در ایران(88-1350) کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/12
سیدسجاد میرنصیری فروشانی تخصیص بهینه بودجه به استان ها با هدف رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1390-1378 کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/03
صالح یوسفی بررسی اثر قیمت و اجاره مسکن در مهاجرت معکوس از مراکز استان به شهرستانها و روستاها کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25