اساتید دانشکده

حسن زلقی

حسن زلقی

حسن زلقی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

برخی از دروس ارائه شده تاکنونفعالیت های اجراییعضویت در مجامع ملی و بین المللیکتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و توانایی مدیریت بر تامین مالی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
بررسی رابطه بین هموارسازی سود و ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/10
یگانه شالی ایمان بررسی رابطه بین بهنگامی و قابلیت اتکای گزارشگری مالی با کارایی سرمایه گذاری های برون سازمانی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/13
رضا امیری بررسی رابطه بین هموارسازی سود و ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/10
حامد امینیان ارائه مدل گزارشگری مالی بر مبنای فعالیت: رویکرد آنتروپی حجم ترازنامه دکتری دانلود 1397/11/24
لیلا ترنانه بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و توانایی مدیریت بر تامین مالی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
سیدمختار حسن یار بررسی ارتباط ریسک سیستماتیک و ثبات ساختار سرمایه کارشناسی ارشد دانلود 1399/04/09
آرش زواری بررسی اثر نوع مالکیت بر رابطه میان نوسان جریان نقد با اهرم مالی و سررسید بدهی شرکت کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/13
مریم سهیل شربتی بررسی تأثیر استراتژی های سرمایه در گردش بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/26
نیر عباس نژاد تأثیر طول مدت بیش ارزشیابی سهام بر بکارگیری مدیریت سود تعهدی و واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/18
امیر نظری بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه‎نقد کارشناسی ارشد دانلود 1399/04/10
عاطفه آذر بررسی رابطه ی بین ریسک کیفیت افشا و ریسک کیفیت اقلام تعهدی با صرف ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/12
روح اله آماره بررسی رابطه بین کارایی سرمایه گذاری و کارایی سرمایه در گردش با انحراف از سطح بهینه ی ساختار سرمایه کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/12
ایمان انصاری بررسی تاثیر میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر نوسانات بازده و میزان شفافیت قیمت سهام کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/16
محمد برزابادی فراهانی تدوین مدل عوامل تأثیرگذار بر دوره تصدی حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
مهرسا ترکاشوند بررسی رابطه بین ویژگیهای حسابرس و تحریف های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/25
مهدی خزایی ارائه الگوی عوامل مؤثربرقابلیت مقایسه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران دکتری دانلود 1397/04/19
بهاره خوش بیان تاثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و ارزش شرکت کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
علی رضا دهنمکی مشک ابادی بررسی رابطه بین نوع اظهار نظر حسابرس، نوع بندهای تعدیلی گزارشهای حسابرسی و سطح نگهداشت وجه نقد کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
نسیم رضایی بررسی رابطه چرخه عمر شرکت وهزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
رضا سلگی بررسی تاثیر محدودیت تامین مالی بر رابطه بین تغییر سرمایه در گردش و ارزش شرکت کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
زهرا شیرزادی بررسی تأثیر سیاست های پولی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ساختار تأمین مالی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
امیرمحمد صادقی تاثیر شوک سیاستهای پولی بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/06
حمیرا فتحی بررسی رابطه بین چرخش شریک حسابرسی ، اقلام تعهدی غیرمنتظره و محافظه کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
حامد کمریی بررسی رابطه ی بین محافظه کاری حسابداری با میزان تأمین مالی از بانک ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/13
مجتبی کمره گره بررسی رابطه مدیریت موجودی کالا و اعتبار تجاری با پایداری ساختار سرمایه کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/02
نسیبه گراوند ارزیابی کارایی شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی سرمایه درگردش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/20
مریم گودینی بررسی تاثیر ویژگی‏های شرکت بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/20
سوسن مرادی بررسی رابطه بین مدیریت استعداد حسابرسان و سرمایه فکری در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/03
کفسان منصوری بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین کارایی سرمایه گذاری با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/21
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول حسابرسی (1) 1314132 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
حسابرسی پیشرفته 1314095 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
مبانی حسابداری بخش عمومی 1314134 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 19:00) 1401/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
مدیریت مالی 1314149 3 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 13:00) 1401/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
اصول حسابرسی (1) 1314132 3 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
حسابرسی پیشرفته 1314095 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مدیریت مالی 1314149 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
اصول حسابرسی (2) 1314133 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
حسابداری بخش عمومی 1314094 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 13:00) 1399/11/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
حسابداری میانه (1) 1314124 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/15 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
حسابداری مدیریت 1314050 3 01 هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
اصول حسابرسی (1) 1314132 3 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تئوریها و پژوهش ها در حسابداری مدیریت 1314167 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
حسابرسی پیشرفته 1314095 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مدیریت مالی 1314149 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
حسابداری بخش عمومی 1314094 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
حسابداری میانه (1) 1314124 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
حسابداری مدیریت 1314050 3 01 هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
حسابداری میانه (1) 1314124 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
حسابرسی پیشرفته 1314095 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2