بازگشت به صفحه کامل

رگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی

رگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم محیا حسینی در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان «نقش سرمایه های روانشناختی و ثبات قدم در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان» با راهنمایی محمد رضا ذوقی پایدار و مشاوره دکتر خسرو رشید در روز سه شنبه ششممهرماه1395 از ساعت10تا 12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم محیا حسینی در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان «نقش سرمایه های روانشناختی و ثبات قدم در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان» با راهنمایی محمد رضا ذوقی پایدار و مشاوره دکتر خسرو رشید در روز سه شنبه ششممهرماه1395 از ساعت10تا 12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی