دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 614 نتیجه
از 31
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
احتمال و آمار در مدیریت 1314154 3 کارشناسی ارشد حسابداری 01 روح اله سهرابی هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00)
اختلالات یادگیری 1313155 2 کارشناسی ارشد روانشناسی 01 ابوالقاسم یعقوبی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30)
آزمون های روانشناختی 1 1313089 2 کارشناسی روانشناسی 01 طاهره حق طلب هفته های فرد دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1399/10/21 (10:30 - 12:30)
آسیب شناسی روانی 1 1313059 2 کارشناسی روانشناسی 01 مسیب یارمحمدی واصل هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30)
آسیب شناسی روانی با توجه به مسائل خاص فرهنگ ایران 1313190 2 دکتری روانشناسی 01 مسیب یارمحمدی واصل هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/24 (14:00 - 16:00)
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان 1313094 2 کارشناسی روانشناسی 01 محمد رضا ذوقی پایدار هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (16:00 - 18:00)
اصول اقتصاد 1314145 3 کارشناسی ارشد حسابداری 01 محمد مولایی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (08:30 - 10:30)
اصول حسابداری (1) 1314122 4 کارشناسی حسابداری 01 عباس افلاطونی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00)
اصول حسابرسی (2) 1314133 3 کارشناسی حسابداری 01 حسن زلقی هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/24 (14:00 - 16:00)
اصول روانشناسی بالینی 1313091 2 کارشناسی روانشناسی 01 طاهره حق طلب هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1399/10/21 (16:00 - 18:00)
آمار استنباطی و روش تحقیق پیشرفته 1313189 2 دکتری روانشناسی 01 مهران فرهادی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00)
آمار توصیفی 1313004 2 کارشناسی روانشناسی 01 حسین محققی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (10:30 - 12:30)
آمارکاربردی (2) 1314107 2 کارشناسی حسابداری 01 روح اله سهرابی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30)
اندیشه سیاسی در ایران قبل از اسلام و شرق باستان 1315186 2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی 01 حسن رحیمی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30)
اندیشه سیاسی در اسلام/ب/ 1315188 2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی 01 یداله هنری لطیف پور هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/24 (14:00 - 16:00)
اندیشه سیاسی در اسلام معاصر 1315189 2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی 01 حمید یحیوی همدانی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00)
اندیشه ی سیاسی در غرب 1 1315025 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 یداله هنری لطیف پور هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30)
بررسی آثار و اندیشه سیاسی امام خمینی 1315190 2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی 01 حسن رحیمی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00)
بهداشت روانی 1313092 2 کارشناسی روانشناسی 01 مهران فرهادی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/24 (08:30 - 10:30)
پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی 1313204 2 کارشناسی ارشد روانشناسی 01 محمد رضا ذوقی پایدار هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 614 نتیجه
از 31