تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

درباره گروه

 

با توجه به نقش عمیق وگسترده اندیشه سیاسی وشعب فرعی آن چون فلسفه سیاسی و....  در فرهنگ وتمدن اسلامی وتاثیر عظیمی که در رشد وهدایت جامعه به سوی کمال وخبر برین وتنظیم وبه سامان آوردن امور جامعه وفرد دارد وبه ویزه با توجه به نقش سیاسی حضرت امام خمینی (س) رهبر کبیر انقلاب اسلامی در گرایش عظیم مردمی به امور سیاسی حکومت اسلامی ورهایی از استبداد داخلی وسلطه بیگانگان وایجاد نظام جمهوری اسلامی در ایران ونیز با توجه به ضرورت شناخت از اندیشه های سیاسی در اسلام به ویژه کتاب وسنت واندیشه فلاسفه واندیشمندان وفقهای اسلامی به منظور کمک به رفع نیازهای پژوهش وتحقیقاتی کشور وتربیت نیروی انسانی محقق وکار آمد در این زمینه دوره کارشناسی ارشد رشته اندیشه سیاسی در اسلام با اهداف زیر وبر اساس همین برنامه وبارعایت مقررات وزارت فرهنگ وآموزش عالی در خصوص دانشگاهها ومراکز عالی آموزش وپژوهش تاسیس می شود.

1 اهداف

1 – شناخت اندیشه وسیره سیاسی پیامبر (ص) اهل بیت معصومین وبزرگان اندیشمندان جهان اسلام

2 – شناخت اندیشه وسیره سیاسی امام خمینی(س)

3 – انجام تحقیقات بنیادی ،نظری و نیز کاربردی در زمینه اندیشه های سیاسی در اسلام ، سیاست، حکومت اسلامی وبه ویژه سیاست واندیشه های  سیاسی امام خمینی(س).

4 – کمک به توسعه اندیشه های سیاسی ونظریه های حکومتی اسلام

5 – تربیت محقق در این رشته تحصیلی ونیز تربیت افردا متخصص واعضای هیئت علمی دانشگاهها ومراکز آموزش عالی دراین رشته.

6 –توسعه وارتقاء آگاهیهای جامعه در زمینه سیاست ،فلسفه سیاسی ، اندیشه سیاسی وحکمت عملی در اسلام.

2 طراحی دوره وشکل نظام:

ضوابط آموزش دوره کارشناسی ارشد بر اساس آیین نامه های مصوب وزارت فرهنگ وآموزش عالی می باشد.

شرایط ورود به دوره کارشناسی ارشد رشته اندیشه سیاسی در اسلام :

داشتن حداقل گواهینامه لیسانس از دانشگاهها ومراکز آموزش عالی داخل وخارج کشور که مورد تایید وزارت وفرهنگ وآموزش عالی می باشند.

 • عدم اشتغال به تحصیل در دانشگا هها وموسسات آموزش عالی.
 • در صورتی که داوطلب شاغل در دستگاههای دولتی باشد:
 • ارائه گواهی از سازمان متبوع با ماموریت اموزش داوطلب به طور تمام وقت در پژوهشکده امام خمینی (س) وانقلاب اسلامی .
 •  
 • گذراندن دروس کمبود وپیش نیاز برای داوطلبانی که رشته تحصیلی دوره کارشناسی آنها متناسب با " رشته علوم سیاسی " نباشد- تعداد این واحدها تا سقف 24 واحد وبه تشخیص گروه اندیشه سیاسی در اسلام -از سوی دروس اعلام شده در همین برنامه – خواهد بود .
 • موفقیت در امتحان ورودی ومصاحبه شفاهی .

 

مواد امتحانی                                                                 ضرایب

 • اندیشه سیاسی در اسلام وایران                                           4               
 • اندیشه سیاسی در غرب                                                    3
 • مبانی علم سیاست وروش تحقیق در علم سیاست                       3
 • ترجمه متون، یکی از زبانهای انگلیسی ، آلمانی یا فرانسه            2    
 • ترجمه متون زبان عربی                                                   2

3 برنامه درسی دوره:

برنامه دوره کارشناسی ارشد رشته اندیشه سیاسی در اسلام 32 واحد به شرح ذیر است:

الف : دروس پایه                              6 واحد(به شرح ضمیمه)

ب:دروس  اختصاصی                         14 واحد

ج: دروس اختیاری                             8 واحد (که دانشجو موظف به اخذ 4 واحد (2 درس ) می باشد)

د: پایان نامه                                    8 واحد

 

پایان نامه:

موضوعات پایان نامه ها ترجیحا" در ارتیاط با بررسی ابعاد گوناگون اندیشه سیاسی امام خمینی (س) ویا مقایسه وتطبیق آراء ایشان با آراء سایر فلاسفه ، فقها واندیشمندان ونیز سایر موضوعات مربوط به سیاست وحکومت در اسلام .

 

 

 

4 نقش وکارایی:

فارغ التحصیلان این دوره با توانایی وتخصصی که در اندیشه سیاسی در اسلام به دست می آورند می توانند در زمینه امور پزوهش وآموزش دستگاهها وموسسات ذینفع نقش موثری را ایفا نموده وبه تدریج با کسب آمادگی حضور در مراکز مختلف آموزشی وپژوهشی داخل وخارج کشور در ترویج معارف اسلامی ومبانی نظری انقلاب اسلامی واندیشه های سیاسی در جهان اسلام وبه ویزه آراء وافکار امام خمینی (س) وتربیت محقق از طریق تدریس در دانشگاهها و همکاری در موسسات فرهنگی انجام وظیفه کنند.

5 ضرورت:

با توجه به نقش اندیشه های سیاسی در تاریخ اسلام وبه ویزه در انقلاب اسلامی ایران در زمینه دمیدن روح آگاهی انقلابی در اقشار جامعه وتربیت افراد انسانی ونیز با توجه به نقش عظیم حضرت امام خمینی ( س) در طرح اندیشه سیاسی وحکومت ولایت فقیه به منظور توسعه معارف والای اسلامی در حوزه اندیشه سیاسی 0 فلسفه سیاسی ، کلام سیاسی ، فقه سیاسی و....) وتبیین دیدگاههای سیاسی ، آراء وافکار انقلابی واصول عملی سیاست امام خمینی(س ) وتلاش برای پرکردن خلاءهای موجود در عرصه مذکور جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه اسلامی در پیوندبا آراء امام خمینی(س) به زبان روز ودر عرصه جهانی وضرورت گسترش وتوسعه آن ونیز تربیت محققان بر جسته در این راستا ، آموزش وپزوهش این رشته از اهمیت والایی برخوردار است.

 

6 نکات مهم :

1 – دانشجویان موظف هستند برای هر درس یک کار پزوهشی بعنوان تکلیف درسی ارائه نمایند.

2 -  دانشجویان باید از زبانهای خارجی دارای تخصص لازم (توانایی استفاده از متون )را داشته باشند .

3 –پژوهشکده امکانات لازم را برای ارتقای دانشجویان در تسلط بر زبان خارجی فراهم خواهد کرد.

لیست کلی دروس پیش نیاز ،اختصاصی (الزامی)واختیاری رشته ی اندیشه ی سیاسی در اسلام .

دروس پیشنیاز در صورتی که رشته تحصپیلی دانشجو در دوره کار شناسی غیر مرتبط باشد

2

مبانی علم سیاست

2

جامعه شناسی سیاسی ایران

2

مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام

2

روش تحقیق در علوم سیاسی

2

نظام سیاسی ودولت در اسلام

2

حقوق اساسی کلیات

12

جمع

 

 

گذراندن سه درس اول برای دانشجویان رشته های غیر مرتبط الزامی است .و دانشجویانی که  درس آشنایی با کامپیوتر را با موفقیت گذرانده اند با ارایه کارنامه تایید شده از سوی دانشگاه محل تحصیل از گذراندن آن درس معاف هستند .

دروس اختنصاصی (الزامی )

2

شناخت اندیشه های سیاسی

2

مباحث نقلی انیشه سیاسی در اسلام

2

اندیشه سیاسی در ایران قبل از اسلام و شرق باستان

2

اندیشه سیاسی در اسلام (الف)

2

اندیشه  ی سیاسی ذر اسلام (ب)

2

اندیشه ی سیاسی در اسلام معاصر

2

بررسی آثلر ئ اندیشه ی سیاسی امامن خمینی

2

شناخت نظری اندیشه ی سیاسی غرب

2

تبیین اندیشه ی سیاسی

2

روش تحقیق

2

فقه سیاسی

2

مباحث عقلی اندیشه ی سیاسی در اسلام

4

پایان نامه

28

جمع

 

 

 

 

 

دروس اختیاری

 

2

مبانی فکری جنبش های سیاسی در جهان اسلام

2

فلسفه ی سیاسی انقلاب

2

سمینار بررسی موضوعی اندیشه های  سیاسی در اسلام

2

گرایشهای جدید در اندیشه ی سیاسی غرب

8

جمع

 

 

4-پایان نامه های دفاع شده و دردست اقدام

 

ردیف

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

مقطع

زمان دفاع

1

رهیافت اخلاق و سیاست در فلسفه سیاسی معاصر با تاکید بر آراء واندیشه های رضا داوری ار دکانی والسیدر مک اینتایر

 

دکتر حسن رحیمی(روشن)

 دکتر یدالله هنری

حسین جعفری

بهمن 93

 

2

بررسی امکان، موانع وراهکارهای تحقق سیاست اسلامی

 

دکتر حسن رحیمی(روشن)

دکتر مرتضی هزاوه ای

محمد ناظم عباسپور نادی

بهمن 93

 

3

نسبت تبادل فرهنگی با معرفت شناسی فارابی

دفاع بهمن 94

 

دکتر حسن رحیمی(روشن)

دکتر یدالله هنری

مهری سیاوشی

بهمن94

4

باز شناسی موضع شیعه

 در قبال جریانات تکفیری وعدم مقابله به مثل

 

 

دکتر حسن رحیمی(روشن)

.................

حدیث ماله میر

بهمن94

5

بررسی مفهوم عدالت در اندیشه

امام خمینی(ره) وبوعلی سینا

 

دکتر حسن رحیمی(روشن)

دکتر محمد علی قاسمی

 

نرگس شمس الدینی

بهمن94

6

نقش دولت در شکل گیری تمدنها

در اندیشه امام خمینی

دکتر حسن رحیمی(روشن)

دکتر مرتضی هزاوه ای

آذر غلامی

در دست اقدام

7

کرامت انسانی در آموزه های قرآن و نهج البلاغه و تاثیر آن بر نظام  سیاسی اسلام

دکتر مرتضی هزاویی

دکتر مصطفی رستمی

 

محسن احسانی

 

20 دی 1393

 

8

بررسی تطبیقی رایطۀ دین وسیاست از دیدگاه امام خمینی و علی عبدالرازق.   

دکتر مرتضی هزاویی

  دکتر حمید یحیوی همدانی

میثم برزگر

12/7/94

9

مقایسه مواجهه شیخ فضل الله نوری وعلامه نائینی با اندیشه مشروطیت

دکتر قاسمی

دکتر رحیمی

محمود عبایی

در دست اقدام

10

اسلام سیاسی وتحول درحکومتمندی

دکتر هزاویی

دکتر یحیوی

فاطمه حسینی

در دست اقدام

 

 

وضعیت موجود در گروه علوم سیاسی :

گروه علوم سیاسی در سال 1386با پذیرش 31دانشجو در رشته علوم سیاسی وبا دارا بودن 2 نفر هیات علمی تمام وقت به طوررسمی آغار به کار نمود. در سال 90 با انتقال یک نفر از اعضای هیات علمی و با جایگزینی ایشان با نفر دیگر ادامه یافت ودر سال 1391 سومین عضو هیات علمی به گروه پیوست ودر سال 1392 دو نفر دیگر به جمع اعضای هیات علمی پیوستند که جمعا در حال حاضر تعداد اعضا  پنچ نفر عضو هیات علمی تمام وقت مشغو.ل به خدمت می باشند. در سال 1391 گرایش اندیشه سیاسی در اسلام در مقطع ارشد دایر گردید ود ر حال حاضر  این گروه آموزشی با دارا بودن مقطع کارشناسی و دوره ارشد اندیشه سیاسی در اسلام مشغول فعالیت می باشد

 1. تعداد اعضای هیات علمی گروه 5 نفر است که 4 نفر مرتبه استادیاری و یک * نفر دانشیار میباشد .  

          ردیف

 

نام

نام خانوادگی

سال اخذ آخرین مدرک (روز-ماه-سال)

محل اخذ آخرین مدرک (کشور-دانشگاه)

آخرین رشته تحصیلی

عنوان دانشگاهی (مرتبه علمی)

 

نوع استخدام

آخرین مدرک تحصیلی

 

تاریخ تولد

سابقه‌ خدمت‌ دردانشگاه‌‌‌‌ بوعلی سینا

1

حسن

رحیمی

20/4/1390

علوم تحقیقات تهران

علوم سیاسی

استادیار

رسمی

دکتری

1347

4

2

سید مرتضی

هزاوه ای

20/12/85

دانشگاه امام صادق

مسائل ایران

استاد یار

رسمی

دکتری

1340

24

3

یدا له

هنری

31/6/92

تربیت مدرس

اندیشه سیاسی

استاد یار

رسمی

دکتری

1343

14

4

محمد علی

قاسمی

30/3/85

تربیت مدرس

اندیشه سیاسی

استاد یار

پیمانی

دکتری

1354

2

5

حمید

یحیوی همدانی

26/11/92

دانشگاه تهران

اندیشه سیاسی

استادیار

پیمانی

دکتری

1363

2

6 رضا رحمتی ----------- دانشگاه تهران روابط بین الملل استادیار پیمانی دکتری -------

2

 

 

 1. پرسنل اداری : گروه علوم سیاسی در حال حاضر دارای 1 نفر کادر اداری است .

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

نوع استخدام

سابقه خدمت

1

لیلا

نائینی

حسابداری

لیسانس

قراردادی

13 سال

 
 1. تعداد دانشجو در مقاطع تحصیلی مختلف :

ردیف

نام رشته

گرایش

مقطع

نوع دوره

 

تعداد دانشجوی موجود

ملاحظات

1

علوم سیاسی

علوم سیاسی

کارشناسی

رو,زانه

شبانه

160

 

2

علوم سیاسی

اندیشه سیاسی

کارشناسی ارشد

روزانه

شبانه

 

33

 

 

 

ردیف

اطاق کار

کلاس اختصاصی

کارگاه

ملاحظات

1

7

-

-

 

4 – رشته های موجود :چ

 1. کارشناسی علوم سیاسی
 2. کارشناسی ارشد گرایش اندیشه سیاسی در اسلام
5 – فضای فیزیکی در اختیار :

الف . کمبود ها و چالشها

گروه علوم سیاسی برای ارتقای گروه آموزشی در شان دانشگاه بو علی سینا در تلاش است بدیهی است در این زمینه دارای مشکلاتی میباشد. از جمله کتابخانه های موجود در دانشگاه فاقد منابع کافی این رشته میباشند گرچه در سالهای اخیر تلاش فراوانی برای خرید منابع مکتوب انجام شده است .

ب . پیش بینی برای آینده :

1- نیاز برای هیت علمی در پنج سال آینده :

با توجه به وضعیت فعلی گروه و  رشته های دایر و برنامه ریزی برای رشته های آتی از جمله دایر نمودن کار شناسی ارشد علوم سیاسی و دوره دکتری این رشته  پیش بینی می شود گروه علوم سیاسی در سالهای آینده به تخصصهای زیر نیاز دارد که لازم است آنها را جذب نماید .

ردیف

رشته

گرایش

زمینه پژوهشی

تعداد

1

علوم سیاسی

روابط بین الملل

 

1

2

علوم سیاسی

علوم سیاسی

 

1

3

علوم سیاسی

جامعه شناسی سیاسی

 

1

 

 

 

 

 

 

3 –  تاسیس رشته های جدید

با توجه به کاهش تعداد دانشجویان ورودی در رشته فعلی و با در نظر گرفتن نیاز به ایجاد رشته های جدید و کاربردی تاسیس رشته های زیر از اولویتهای گروه می باشد :

ردیف

نام رشته آموزشی

مقطع

گرایش

ملاحظات

1

علوم سیاسی

ارشد

علوم سیاسی

 

2

علوم سیاسی

دکتری

علوم سیاسی)

(اندیشه سیاسی یا جامعه شناسی سیاسی)

 

 

 

 

 

 

با توجه به ساختار رشته علوم سیاسی در دانشگاههای  جهان در حال حاضر، دو شیوه آموزشی آمریکایی و فر انسوی مبنای کار این رشته می باشد. دانشگاههایی که شیوه فرانسه را مبنا قرار داده اند اقدام به تاسیس دانشکده «حقوق و علوم سیاسی»نموده اند و دانشگاههایی که سیستم آموزشی آنها اقباس از ایالات متحده است اقدام به تاسیس دانشکده«اقتصاد و علوم سیاسی»مینمایند. از این رو در سند راهبردی دانشگاه بو علی سینا مطلوب است که در قالب طرحهای توسعه این مطلب نیز دیده شود که در آینده شاهد تشکیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی و یا دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی باشیم زیرا که رشته علوم سیاسی با توجه به جامعیت علم سیاست  اشترا کات فراوانی هم با رشته اقتصاد و هم با رشته حقوق دارد..