دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 998 نتیجه
از 50
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
احتمال و آمار در مدیریت 1314154 3 کارشناسی ارشد حسابداری 01 روح اله سهرابی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/22 (08:30 - 10:30)
اختلالات یادگیری 1313244 2 کارشناسی ارشد روانشناسی 01 ابوالقاسم یعقوبی هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1400/10/26 (10:30 - 12:30)
ارزیابی اقتصادی طرح ها 1311282 3 کارشناسی اقتصاد 01 اکبر خدابخشی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00)
آزمون های روانشناختی 1 1313089 2 کارشناسی روانشناسی 01 طاهره حق طلب هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00)
آسیب شناسی روانی 1 1313059 2 کارشناسی روانشناسی 01 مسیب یارمحمدی واصل هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30)
آسیب شناسی روانی با توجه به مسائل خاص فرهنگ ایران 1313190 2 دکتری روانشناسی 01 مسیب یارمحمدی واصل هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/28 (08:30 - 10:30)
آشنایی با فقه اقتصادی 1311284 3 کارشناسی اقتصاد 01 سعید گرشاسبی فخر هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00)
اصوا حسابداری (1) 1314183 3 کارشناسی حسابداری 01 عباس افلاطونی هرهفته سه شنبه (10:00 - 13:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00)
اصول اقتصاد 1314145 3 کارشناسی ارشد حسابداری 01 محمدحسن فطرس هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30)
اصول حسابداری (1) 1314122 4 کارشناسی حسابداری 01 عباس افلاطونی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30)
اصول حسابداری 1311263 3 کارشناسی اقتصاد 01 داود جعفری سرشت هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/27 (08:30 - 10:30)
اصول حسابرسی (2) 1314133 3 کارشناسی حسابداری 01 حسن زلقی هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00)
اصول روانشناسی بالینی 1313091 2 کارشناسی روانشناسی 01 مسیب یارمحمدی واصل هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/29 (08:30 - 10:30)
اصول و مبانی روابط بین الملل(2) 1315217 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 رضا سلیمانی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30)
اقتصاد ایران(2):سیاست ها و چالش های اقتصادی 1311286 3 کارشناسی اقتصاد 01 اکبر خدابخشی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30)
اقتصاد ایران(توسعه اقتصادی و برنامه ریزی) 1311412 3 کارشناسی ارشد اقتصاد 01 اکبر خدابخشی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/19 (08:30 - 10:30)
اقتصاد بخش عمومی(1) 1311290 2 کارشناسی اقتصاد 01 حمید سپهردوست هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/22 (08:30 - 10:30)
اقتصاد خرد 1311444 4 کارشناسی ارشد اقتصاد 01 حمید سپهردوست هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00)
اقتصاد خرد پیشرفته 1 1311355 2 دکتری اقتصاد 01 سیداحسان حسینی دوست هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30)
اقتصاد خرد(توسعه اقتصادی و برنامه ریزی) 1311405 4 کارشناسی ارشد اقتصاد 01 حمید سپهردوست هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 998 نتیجه
از 50