دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 318 نتیجه
از 16
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
احتمال و آمار در مدیریت 1314154 3 lesson-section-code5 حسابداری 01 روح اله سهرابی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 13:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00)
اختلالات یادگیری 1313155 2 lesson-section-code5 روانشناسی 01 ابوالقاسم یعقوبی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30)
ارزیابی طرحهای اقتصادی 1311098 3 کارشناسی اقتصاد 01 اکبر خدابخشی هفته های زوج شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00)
آسیب شناسی روانی 1 1313059 2 کارشناسی روانشناسی 01 مسیب یارمحمدی واصل هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30)
آسیب شناسی روانی با توجه به مسائل خاص فرهنگ ایران 1313190 2 lesson-section-code7 روانشناسی 01 مسیب یارمحمدی واصل هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00)
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان 1313094 2 کارشناسی روانشناسی 01 محمد رضا ذوقی پایدار هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30)
اصول اقتصاد 1314145 3 lesson-section-code5 حسابداری 01 محمد مولایی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30)
اصول بازاریابی 1311042 3 کارشناسی اقتصاد 01 محمد مولایی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00)
اصول حسابداری (1) 1314122 4 کارشناسی حسابداری 01 عباس افلاطونی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30)
اصول حسابداری 1311263 3 کارشناسی اقتصاد 01 داود جعفری سرشت هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00)
اصول و مبانی اقتصاد اسلامی 1311269 2 کارشناسی اقتصاد 01 محمدکاظم نظیری هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30)
اقتصاد ایران(2):سیاست ها و چالش های اقتصادی 1311286 3 کارشناسی اقتصاد 01 اکبر خدابخشی هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00)
اقتصاد ایران 1311027 3 کارشناسی اقتصاد 01 محمدحسن فطرس هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00)
اقتصاد ایران(توسعه اقتصادی و برنامه ریزی) 1311412 3 lesson-section-code5 اقتصاد 01 اکبر خدابخشی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/15 (08:30 - 10:30)
اقتصاد بخش عمومی(1) 1311290 2 کارشناسی اقتصاد 01 حمید سپهردوست هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30)
اقتصاد خرد(2) 1311273 3 کارشناسی اقتصاد 01 محسن خضری هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00)
اقتصاد خرد 1311444 4 lesson-section-code5 اقتصاد 01 محمد مولایی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30)
اقتصاد خرد (بانکداری اسلامی) 1311394 3 lesson-section-code5 اقتصاد 01 حمید سپهردوست هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00)
اقتصاد خرد پیشرفته 1 1311355 2 lesson-section-code7 اقتصاد 01 محسن خضری هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30)
اقتصاد خرد پیشرفته 2 1311358 2 lesson-section-code7 اقتصاد 01 محسن خضری هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/15 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 318 نتیجه
از 16