دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 461 - 480 از 649 نتیجه
از 33
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کاربردکامپیوتر پیشرفته SPSS جامعه شناسی 1312179 2 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 01 اسماعیل بلالی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/19 (10:30 - 12:30)
کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی 1312073 3 کارشناسی علوم اجتماعی 01 کامران فرزادسیر هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30)
کاربردکامپیوترهای پیشرفته SPSS پژوهش 1312183 2 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 01 اسماعیل بلالی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/19 (10:30 - 12:30)
مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت 1314113 2 کارشناسی حسابداری 01 حمید سپهردوست هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00)
مباحث عقلی اندیشه در اسلام 1315185 2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی 01 محمد علی قاسمی ترکی هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30)
مباحث نقلی اندیشه سیاسی در اسلام 1315184 2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی 01 یداله هنری لطیف پور هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30)
مبانی اندیشه ی سیاسی در اسلام 1315029 2 کارشناسی علوم سیاسی 02 حسن رحیمی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:30)
مبانی اندیشه ی سیاسی در اسلام 1315029 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 یداله هنری لطیف پور هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:30)
مبانی تاریخ اجتماعی در ایران 1312008 2 کارشناسی علوم اجتماعی 01 عباس زارعی مهرورز هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30)
مبانی جامعه شناسی عمومی 1315003 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 محمد علی قاسمی ترکی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:30)
مبانی جامعه شناسی و مفاهیم اساسی 1 1312001 3 کارشناسی علوم اجتماعی 01 جواد افشار کهن هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30)
مبانی روان شناسی-مفاهیم اساسی 1312005 3 کارشناسی علوم اجتماعی 01 محمد رضا ذوقی پایدار هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00)
مبانی علم اقتصاد خرد و کلان 1315007 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 محمدکاظم نظیری هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/17 (08:30 - 10:30)
مبانی علم سیاست مقدمه علم سیاست 1315005 2 کارشناسی علوم سیاسی 02 حمید یحیوی همدانی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30)
مدیریت استراتژیک 1314148 3 کارشناسی ارشد حسابداری 01 عباس صمدی هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00)
مدیریت بازاریابی 1314152 3 کارشناسی ارشد حسابداری 01 عباس صمدی هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30)
مدیریت بحران 1315122 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 حسن رحیمی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:30)
مدیریت رفتار سازمانی 1314143 3 کارشناسی ارشد حسابداری 01 روح اله سهرابی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 13:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00)
مدیریت عملیات 1314151 3 کارشناسی ارشد حسابداری 01 روح اله سهرابی هفته های زوج شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30)
مسائل جاری حسابداری 1314052 2 کارشناسی ارشد حسابداری 01 عباس افلاطونی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00)
نمایش 461 - 480 از 649 نتیجه
از 33