تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

درباره گروه

 

 

جامعه ایران و استان همدان در حال حاضر در شرایط گذار بسر می برند و مانند اغلب جوامع در حال توسعه انبانی از فرصت ها؛تهدید و چالش های اجتماعی هستنند.شاید بدون اغراق بتوان گفت امروز بیش از هر زمان اداره جامعه ایران مستلزم دانش و معرفت علمی در حوزه جامعه شناسی است.توسعه شهرنشینی؛بسط رسانه های مدرن؛جهانی شدن؛ساخت و تحولات جمعیت؛حضور و مشارکت زنان در جامعه؛تحولات سبک زندگی روستایی؛خرده فرهنگ جوانی و  ...ضرورت توجه و تربیت کارشناسان خبره اجتماعی را مبرهن نموده است.در این راستا  گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینای همدان با هدف تربیت نیروی متخصص در حوزه مطالعات  اجتماعی وفرهنگی تشکیل شده است.

 مروری  بر تاریخچه گروه نشان می دهد که این رشته همزمان با تاسیس دانشگاه در سال 1353 و شروع رسمی پذیرش دانشجو از سال 1355 در قالب سه مجتمع در قبل از انقلاب در دانشگاه بوعلی بشکل گروه سرویس دهنده و نه با عنوان دپارتمان مستقل وجود داشته است.این گروه به مفهوم  اعم علوم اجتماعی و متشکل از اعضایی از گروههای اقتصاد، علوم تربیتی و علوم اجتماعی بوده است. بعدها این گروه به سه زیر گروه علوم اجتماعی، اقتصاد و جامعه شناسی منشعب شده است. بعد از انقلاب مدتی فعالیت این گروه تحت تاثیر جریانات انقلاب فرهنگی تعطیل شده و بعدها دوباره فعالیت خود را شروع کرده است. از اینرو تاسیس رسمی به شکل یک گروه مستقل  سال 1368 بوده است. اگرچه در دوره قبل از انقلاب اساتیدی چون نویدی؛ویسکی و محسنی تدریس داشتند اما از اولین اساتید دوره مستقل جدید این گروه می توان به محمد جواد اقبالیان، فلورانس پوینده، دکتر کامران و آقای ساعی اشاره نمود. اولین دوره های این رشته به شکل دبیری علوم اجتماعی بوده است. بعدها بخاطر کاهش سهمیه ها و رشته های دبیری این رشته به  پژوهش اجتماعی تغییر یافته است. فهرست اسامی اساتید گروه در دوره بعد از انقلاب بشرح زیر بوده است :

محمد جواد اقبالیان

ایرج ساعی

کامران

رحیم فرخ نیا

علیرضا قبادی

احمد محمد پور

اسداله نقدی

اسماعیل بلالی

جواد افشارکهن

اکرم محمدی

علی محمد قدسی

حاتم حسینی

عباس زارعی مهرورز

محمدسلمان قایمی زاده

سلیمان پاک سرشت

 

 

 

 

 

 

 

در طول سالیان اخیر خانم ها فلورانس پوینده و دکتر اکرم محمدی و نیز آقای دکتر فرخ نیا پس از سالها زحمت و تربیت شاگردان بسیار بازنشست شده اند. آقای دکتر قبادی نیز به دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی) انتقال یافته اند.و ادامه همکاری آقای دکتر محمد پور نیز قطع گردید.

این گروه دارای یک گرایش کارشناسی پژوهشگری اجتماعی و دو گرایش ارشد جامعه شناسی و پژوهش اجتماعی و یک دوره دکتری بررسی مسایل اجتماعی ایران است.  از زمان تاسیس این دوره افرادی سمت مدیریت این گروه را به عهده داشته اند. فهرست زیر اسامی مدیران گروه دوره های مختلف این گروه را نشان می دهد :

اسامی

عکس

محمد جواد اقبالیان

1372-1371

ساعی

 

علیرضا قبادی

 

اکرم محمدی

 

کامران فرزادسیر

1381-1387

رحیم فرخ نیا

1383-1381

اسداله نقدی

1385-1383

علی محمد قدسی

1387-1385

اسماعیل بلالی

1393-1387

سلمان قائمی زاده

1395-1393

اسداله نقدی

1395-

 

 

براساس اطلاعات و آمار موجود از اول مهرماه 1387 تا اول آبانماه 1391 گروه علوم اجتماعی 66 فارغ التحصیل ارشد داشته است که 39 مورد فارغ التحصیل جامعه شناسی و 24 مورد فارغ التحصیل گرایش مردم شناسی بوده اند 3 مورد نیز فارغ التحصیل گرایش پژوهش اجتماعی بوده اند. دوره مردم شناسی به دلیل بازنشستگی و قطع همکاری همکاران بخش مردم شناسی متوقف شده است. دوره دکتری نیز از بهمن سال 91 شروع شده و از اینرو در حال حاضر فارغ التحصیلی ندارد.

همچنین در زیر فهرست دروس کارشناسی و ارشد و دکتری این گروه گزارش شده است :

ردیف

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی ارشد جامعه شناسی

کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی

دکتری بررسی مسایل اجتماعی ایران

1

مبانی جامعه شناسی و مفاهیم 1

جامعه شناسی انقلاب

انسان شناسی زیستی

فلسفه روش در علوم اجتماعی

فلسفه روش در علوم اجتماعی

روش های تحلیل آماری پییشرفته و نرم افزاریهای متناسب آن

2

مبانی جمعیت شناسی

جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی

تغییرات اجتماعی

روش تحقیق کمی

روش تحقیق کمی

نقد نظریه های معاصر جامعه شناسی

3

مبانی مردم شناسی

جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی

مردم شناسی ایران

روش تحقیق کیفی

روش تحقیق کیفی

تلفیق نظریه های جامعه شناسی

4

مبانی روانشناسی

بررسی مسایل اجتماعی ایران

مردم شناسی فرهنگی

نظریه های جامعه شناسی پیشرفته (1)

نظریه های جامعه شناسی و کاربرد آنها (1)

روش های تحقیق پیشرفته

5

تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام

نظریه های جامعه شناسی (2)

پویایی گروهی

نظریه های جامعه شناسی پیشرفته (2)

نظریه های جامعه شناسی و کاربرد آنها (2)

کاربرد روشهای کمی و کیفی در تحقیقات اجتماعی

6

مبانی تاریخ اجتماعی در ایران

جامعه شناسی در ادبیات

پایان نامه

اندیشه های اجتماعی متفکرین اسلامی

سمینار بررسی مساله مورد پژوهش و چارچوب نظری

جامعه شناسی شهری

7

ریاضیات پایه

جامعه شناسی پزشکی

مبانی فلسفه (1)

کاربرد کامپیوتر پیشرفته

کاربرد کامپیوتر های پیشرفته Spss

جامعه شناسی صنعتی

8

آمار مقدماتی

جامعه شناسی سیاسی

مبانی جامعه شناسی (2)

قشربندی های اجتماعی

جامعه شناسی قشربندی و نابرابری های اجتماعی

نظریه های توسعه

9

آمار در علوم اجتماعی

جامعه شناسی کشورهای اسلامی

جامعه شناسی جوانان

جامعه شناسی سیاسی

جامعه شناسی سیاسی

جامعه شناسی معرفتی

10

زبان تخصصی (1)

بررسی آثار صاحب نظران

جامعه شناسی روستایی

مسایل توسعه

پژوهش های شهری

جامعه شناسی جوانان

11

زبان تخصصی (2)

جمعیت شناسی اقتصادی و اجتماعی

جامعه شناسی شهری

جامعه شناسی دین

جامعه شناسی دین

جامعه شناسی اقلیت ها

12

اصول علم اقتصاد

جمعیت شناسی ایران

جامعه شناسی صنعتی

جامعه شناسی گروه های قومی

جامعه شناسی گروه های قومی

جامعه شناسی سیاسی تطبیقی

13

روانشناسی اجتماعی

جامعه شناسی آموزش و پرورش

جامعه شناسی خانواده

جامعه شناسی توریسم

نرم افزارهای جمعیتی

جامعه شناسی تغییرات

14

روش های مقدماتی تحلیل جمعیت

جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران

جامعه شناسی انحرافات اجتماعی

جامعه شناسی علم

جامعه شناسی علم

جامعه شناسی بازار

15

انسان از دیدگاه اسلام و

جامعه شناسی جهان سوم

جامعه شناسی ارتباط جمعی

جامعه شناسی جهانی شدن

پژوهش های تاریخی

جامعه شناسی انحرافات

16

اصول علم سیاست

نهضت های صد ساله اخیر

جامعه شناسی توسعه

جامعه شناسی پزشکی

جامعه شناسی پزشکی

جامعه شناسی فساد (سازمانی)

17

نظریه های جامعه شناسی (1)

محیط شناسی انسانی

جامعه شناسی سازمان ها

پایان نامه

جامعه شناسی زنان

رساله

18

روش تحقیق نظری

جغرافیای انسانی ایران

جامعه شناسی ایلات و عشایر

 

بررسی مسایل اجتماعی ایران

 

19

روش تحقیق عملی

کلیات حقوق

کاربرد جمعیت شناسی

 

پایان نامه

 

20

 

 

تکنیک های خاص تحقیق

 

 

 

21

 

 

کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

در حال حاضر گروه علوم اجتماعی یکی از گروه های مستقر در دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی است و دارای 157 دانشجو مقطع کارشناسی؛50 نفر در دوره ارشد و پنج نفر نیز  در دوره دکتری دانشجو دارد. اخیرا دوره کارشناسی ارشد جمعیت شناسی نیز مصوب و مقرر شده دانشجو پذیرش شود. مجله علمی-پژوهشی  پژوهش های معاصر جامعه شناسی در دانشگاه بوعلی و توسط اساتید این گروه مدیریت و منتشر می شود. همچنین ترکیب هیات علمی گروه در مهرماه 1395 شامل 6 دانشیار؛2 استادیار و یک مربی (دانشجوی دکتری) و تعدادی همکار مدعو است.

بسم الله الرحمن الرحیم

معرفی گروه علوم اجتماعی

جامعه ایران و استان همدان در حال حاضر در شرایط گذار بسر می برند و مانند اغلب جوامع در حال توسعه انبانی از فرصت ها؛تهدید و چالش های اجتماعی هستنند.شاید بدون اغراق بتوان گفت امروز بیش از هر زمان اداره جامعه ایران مستلزم دانش و معرفت علمی در حوزه جامعه شناسی است.توسعه شهرنشینی؛بسط رسانه های مدرن؛جهانی شدن؛ساخت و تحولات جمعیت؛حضور و مشارکت زنان در جامعه؛تحولات سبک زندگی روستایی؛خرده فرهنگ جوانی و  ...ضرورت توجه و تربیت کارشناسان خبره اجتماعی را مبرهن نموده است.در این راستا  گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینای همدان با هدف تربیت نیروی متخصص در حوزه مطالعات  اجتماعی وفرهنگی تشکیل شده است.

 مروری  بر تاریخچه گروه نشان می دهد که این رشته همزمان با تاسیس دانشگاه در سال 1353 و شروع رسمی پذیرش دانشجو از سال 1355 در قالب سه مجتمع در قبل از انقلاب در دانشگاه بوعلی بشکل گروه سرویس دهنده و نه با عنوان دپارتمان مستقل وجود داشته است.این گروه به مفهوم  اعم علوم اجتماعی و متشکل از اعضایی از گروههای اقتصاد، علوم تربیتی و علوم اجتماعی بوده است. بعدها این گروه به سه زیر گروه علوم اجتماعی، اقتصاد و جامعه شناسی منشعب شده است. بعد از انقلاب مدتی فعالیت این گروه تحت تاثیر جریانات انقلاب فرهنگی تعطیل شده و بعدها دوباره فعالیت خود را شروع کرده است. از اینرو تاسیس رسمی به شکل یک گروه مستقل  سال 1368 بوده است. اگرچه در دوره قبل از انقلاب اساتیدی چون نویدی؛ویسکی و محسنی تدریس داشتند اما از اولین اساتید دوره مستقل جدید این گروه می توان به محمد جواد اقبالیان، فلورانس پوینده، دکتر کامران و آقای ساعی اشاره نمود. اولین دوره های این رشته به شکل دبیری علوم اجتماعی بوده است. بعدها بخاطر کاهش سهمیه ها و رشته های دبیری این رشته به  پژوهش اجتماعی تغییر یافته است. فهرست اسامی اساتید گروه در دوره بعد از انقلاب بشرح زیر بوده است :

محمد جواد اقبالیان

ایرج ساعی

کامران

رحیم فرخ نیا

علیرضا قبادی

احمد محمد پور

اسداله نقدی

اسماعیل بلالی

جواد افشارکهن

اکرم محمدی

علی محمد قدسی

حاتم حسینی

عباس زارعی مهرورز

محمدسلمان قایمی زاده

سلیمان پاک سرشت

 

 

 

 

 

 

 

در طول سالیان اخیر خانم ها فلورانس پوینده و دکتر اکرم محمدی و نیز آقای دکتر فرخ نیا پس از سالها زحمت و تربیت شاگردان بسیار بازنشست شده اند. آقای دکتر قبادی نیز به دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی) انتقال یافته اند.و ادامه همکاری آقای دکتر محمد پور نیز قطع گردید.

این گروه دارای یک گرایش کارشناسی پژوهشگری اجتماعی و دو گرایش ارشد جامعه شناسی و پژوهش اجتماعی و یک دوره دکتری بررسی مسایل اجتماعی ایران است.  از زمان تاسیس این دوره افرادی سمت مدیریت این گروه را به عهده داشته اند. فهرست زیر اسامی مدیران گروه دوره های مختلف این گروه را نشان می دهد :

اسامی

عکس

محمد جواد اقبالیان

1372-1371

ساعی

 

علیرضا قبادی

 

اکرم محمدی

 

کامران فرزادسیر

1381-1387

رحیم فرخ نیا

1383-1381

اسداله نقدی

1385-1383

علی محمد قدسی

1387-1385

اسماعیل بلالی

1393-1387

سلمان قائمی زاده

1395-1393

اسداله نقدی

1395-

 

 

براساس اطلاعات و آمار موجود از اول مهرماه 1387 تا اول آبانماه 1391 گروه علوم اجتماعی 66 فارغ التحصیل ارشد داشته است که 39 مورد فارغ التحصیل جامعه شناسی و 24 مورد فارغ التحصیل گرایش مردم شناسی بوده اند 3 مورد نیز فارغ التحصیل گرایش پژوهش اجتماعی بوده اند. دوره مردم شناسی به دلیل بازنشستگی و قطع همکاری همکاران بخش مردم شناسی متوقف شده است. دوره دکتری نیز از بهمن سال 91 شروع شده و از اینرو در حال حاضر فارغ التحصیلی ندارد.

همچنین در زیر فهرست دروس کارشناسی و ارشد و دکتری این گروه گزارش شده است :

ردیف

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی ارشد جامعه شناسی

کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی

دکتری بررسی مسایل اجتماعی ایران

1

مبانی جامعه شناسی و مفاهیم 1

جامعه شناسی انقلاب

انسان شناسی زیستی

فلسفه روش در علوم اجتماعی

فلسفه روش در علوم اجتماعی

روش های تحلیل آماری پییشرفته و نرم افزاریهای متناسب آن

2

مبانی جمعیت شناسی

جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی

تغییرات اجتماعی

روش تحقیق کمی

روش تحقیق کمی

نقد نظریه های معاصر جامعه شناسی

3

مبانی مردم شناسی

جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی

مردم شناسی ایران

روش تحقیق کیفی

روش تحقیق کیفی

تلفیق نظریه های جامعه شناسی

4

مبانی روانشناسی

بررسی مسایل اجتماعی ایران

مردم شناسی فرهنگی

نظریه های جامعه شناسی پیشرفته (1)

نظریه های جامعه شناسی و کاربرد آنها (1)

روش های تحقیق پیشرفته

5

تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام

نظریه های جامعه شناسی (2)

پویایی گروهی

نظریه های جامعه شناسی پیشرفته (2)

نظریه های جامعه شناسی و کاربرد آنها (2)

کاربرد روشهای کمی و کیفی در تحقیقات اجتماعی

6

مبانی تاریخ اجتماعی در ایران

جامعه شناسی در ادبیات

پایان نامه

اندیشه های اجتماعی متفکرین اسلامی

سمینار بررسی مساله مورد پژوهش و چارچوب نظری

جامعه شناسی شهری

7

ریاضیات پایه

جامعه شناسی پزشکی

مبانی فلسفه (1)

کاربرد کامپیوتر پیشرفته

کاربرد کامپیوتر های پیشرفته Spss

جامعه شناسی صنعتی

8

آمار مقدماتی

جامعه شناسی سیاسی

مبانی جامعه شناسی (2)

قشربندی های اجتماعی

جامعه شناسی قشربندی و نابرابری های اجتماعی

نظریه های توسعه

9

آمار در علوم اجتماعی

جامعه شناسی کشورهای اسلامی

جامعه شناسی جوانان

جامعه شناسی سیاسی

جامعه شناسی سیاسی

جامعه شناسی معرفتی

10

زبان تخصصی (1)

بررسی آثار صاحب نظران

جامعه شناسی روستایی

مسایل توسعه

پژوهش های شهری

جامعه شناسی جوانان

11

زبان تخصصی (2)

جمعیت شناسی اقتصادی و اجتماعی

جامعه شناسی شهری

جامعه شناسی دین

جامعه شناسی دین

جامعه شناسی اقلیت ها

12

اصول علم اقتصاد

جمعیت شناسی ایران

جامعه شناسی صنعتی

جامعه شناسی گروه های قومی

جامعه شناسی گروه های قومی

جامعه شناسی سیاسی تطبیقی

13

روانشناسی اجتماعی

جامعه شناسی آموزش و پرورش

جامعه شناسی خانواده

جامعه شناسی توریسم

نرم افزارهای جمعیتی

جامعه شناسی تغییرات

14

روش های مقدماتی تحلیل جمعیت

جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران

جامعه شناسی انحرافات اجتماعی

جامعه شناسی علم

جامعه شناسی علم

جامعه شناسی بازار

15

انسان از دیدگاه اسلام و

جامعه شناسی جهان سوم

جامعه شناسی ارتباط جمعی

جامعه شناسی جهانی شدن

پژوهش های تاریخی

جامعه شناسی انحرافات

16

اصول علم سیاست

نهضت های صد ساله اخیر

جامعه شناسی توسعه

جامعه شناسی پزشکی

جامعه شناسی پزشکی

جامعه شناسی فساد (سازمانی)

17

نظریه های جامعه شناسی (1)

محیط شناسی انسانی

جامعه شناسی سازمان ها

پایان نامه

جامعه شناسی زنان

رساله

18

روش تحقیق نظری

جغرافیای انسانی ایران

جامعه شناسی ایلات و عشایر

 

بررسی مسایل اجتماعی ایران

 

19

روش تحقیق عملی

کلیات حقوق

کاربرد جمعیت شناسی

 

پایان نامه

 

20

 

 

تکنیک های خاص تحقیق

 

 

 

21

 

 

کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

در حال حاضر گروه علوم اجتماعی یکی از گروه های مستقر در دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی است و دارای 157 دانشجو مقطع کارشناسی؛50 نفر در دوره ارشد و پنج نفر نیز  در دوره دکتری دانشجو دارد. اخیرا دوره کارشناسی ارشد جمعیت شناسی نیز مصوب و مقرر شده دانشجو پذیرش شود. مجله علمی-پژوهشی  پژوهش های معاصر جامعه شناسی در دانشگاه بوعلی و توسط اساتید این گروه مدیریت و منتشر می شود. همچنین ترکیب هیات علمی گروه در مهرماه 1395 شامل 6 دانشیار؛2 استادیار و یک مربی (دانشجوی دکتری) و تعدادی همکار مدعو است.

بسم الله الرحمن الرحیم

معرفی گروه علوم اجتماعی

جامعه ایران و استان همدان در حال حاضر در شرایط گذار بسر می برند و مانند اغلب جوامع در حال توسعه انبانی از فرصت ها؛تهدید و چالش های اجتماعی هستنند.شاید بدون اغراق بتوان گفت امروز بیش از هر زمان اداره جامعه ایران مستلزم دانش و معرفت علمی در حوزه جامعه شناسی است.توسعه شهرنشینی؛بسط رسانه های مدرن؛جهانی شدن؛ساخت و تحولات جمعیت؛حضور و مشارکت زنان در جامعه؛تحولات سبک زندگی روستایی؛خرده فرهنگ جوانی و  ...ضرورت توجه و تربیت کارشناسان خبره اجتماعی را مبرهن نموده است.در این راستا  گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینای همدان با هدف تربیت نیروی متخصص در حوزه مطالعات  اجتماعی وفرهنگی تشکیل شده است.

 مروری  بر تاریخچه گروه نشان می دهد که این رشته همزمان با تاسیس دانشگاه در سال 1353 و شروع رسمی پذیرش دانشجو از سال 1355 در قالب سه مجتمع در قبل از انقلاب در دانشگاه بوعلی بشکل گروه سرویس دهنده و نه با عنوان دپارتمان مستقل وجود داشته است.این گروه به مفهوم  اعم علوم اجتماعی و متشکل از اعضایی از گروههای اقتصاد، علوم تربیتی و علوم اجتماعی بوده است. بعدها این گروه به سه زیر گروه علوم اجتماعی، اقتصاد و جامعه شناسی منشعب شده است. بعد از انقلاب مدتی فعالیت این گروه تحت تاثیر جریانات انقلاب فرهنگی تعطیل شده و بعدها دوباره فعالیت خود را شروع کرده است. از اینرو تاسیس رسمی به شکل یک گروه مستقل  سال 1368 بوده است. اگرچه در دوره قبل از انقلاب اساتیدی چون نویدی؛ویسکی و محسنی تدریس داشتند اما از اولین اساتید دوره مستقل جدید این گروه می توان به محمد جواد اقبالیان، فلورانس پوینده، دکتر کامران و آقای ساعی اشاره نمود. اولین دوره های این رشته به شکل دبیری علوم اجتماعی بوده است. بعدها بخاطر کاهش سهمیه ها و رشته های دبیری این رشته به  پژوهش اجتماعی تغییر یافته است. فهرست اسامی اساتید گروه در دوره بعد از انقلاب بشرح زیر بوده است :

محمد جواد اقبالیان

ایرج ساعی

کامران

رحیم فرخ نیا

علیرضا قبادی

احمد محمد پور

اسداله نقدی

اسماعیل بلالی

جواد افشارکهن

اکرم محمدی

علی محمد قدسی

حاتم حسینی

عباس زارعی مهرورز

محمدسلمان قایمی زاده

سلیمان پاک سرشت

 

 

 

 

 

 

 

در طول سالیان اخیر خانم ها فلورانس پوینده و دکتر اکرم محمدی و نیز آقای دکتر فرخ نیا پس از سالها زحمت و تربیت شاگردان بسیار بازنشست شده اند. آقای دکتر قبادی نیز به دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی) انتقال یافته اند.و ادامه همکاری آقای دکتر محمد پور نیز قطع گردید.

این گروه دارای یک گرایش کارشناسی پژوهشگری اجتماعی و دو گرایش ارشد جامعه شناسی و پژوهش اجتماعی و یک دوره دکتری بررسی مسایل اجتماعی ایران است.  از زمان تاسیس این دوره افرادی سمت مدیریت این گروه را به عهده داشته اند. فهرست زیر اسامی مدیران گروه دوره های مختلف این گروه را نشان می دهد :

اسامی

عکس

محمد جواد اقبالیان

1372-1371

ساعی

 

علیرضا قبادی

 

اکرم محمدی

 

کامران فرزادسیر

1381-1387

رحیم فرخ نیا

1383-1381

اسداله نقدی

1385-1383

علی محمد قدسی

1387-1385

اسماعیل بلالی

1393-1387

سلمان قائمی زاده

1395-1393

اسداله نقدی

1395-

 

 

براساس اطلاعات و آمار موجود از اول مهرماه 1387 تا اول آبانماه 1391 گروه علوم اجتماعی 66 فارغ التحصیل ارشد داشته است که 39 مورد فارغ التحصیل جامعه شناسی و 24 مورد فارغ التحصیل گرایش مردم شناسی بوده اند 3 مورد نیز فارغ التحصیل گرایش پژوهش اجتماعی بوده اند. دوره مردم شناسی به دلیل بازنشستگی و قطع همکاری همکاران بخش مردم شناسی متوقف شده است. دوره دکتری نیز از بهمن سال 91 شروع شده و از اینرو در حال حاضر فارغ التحصیلی ندارد.

همچنین در زیر فهرست دروس کارشناسی و ارشد و دکتری این گروه گزارش شده است :

ردیف

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی ارشد جامعه شناسی

کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی

دکتری بررسی مسایل اجتماعی ایران

1

مبانی جامعه شناسی و مفاهیم 1

جامعه شناسی انقلاب

انسان شناسی زیستی

فلسفه روش در علوم اجتماعی

فلسفه روش در علوم اجتماعی

روش های تحلیل آماری پییشرفته و نرم افزاریهای متناسب آن

2

مبانی جمعیت شناسی

جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی

تغییرات اجتماعی

روش تحقیق کمی

روش تحقیق کمی

نقد نظریه های معاصر جامعه شناسی

3

مبانی مردم شناسی

جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی

مردم شناسی ایران

روش تحقیق کیفی

روش تحقیق کیفی

تلفیق نظریه های جامعه شناسی

4

مبانی روانشناسی

بررسی مسایل اجتماعی ایران

مردم شناسی فرهنگی

نظریه های جامعه شناسی پیشرفته (1)

نظریه های جامعه شناسی و کاربرد آنها (1)

روش های تحقیق پیشرفته

5

تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام

نظریه های جامعه شناسی (2)

پویایی گروهی

نظریه های جامعه شناسی پیشرفته (2)

نظریه های جامعه شناسی و کاربرد آنها (2)

کاربرد روشهای کمی و کیفی در تحقیقات اجتماعی

6

مبانی تاریخ اجتماعی در ایران

جامعه شناسی در ادبیات

پایان نامه

اندیشه های اجتماعی متفکرین اسلامی

سمینار بررسی مساله مورد پژوهش و چارچوب نظری

جامعه شناسی شهری

7

ریاضیات پایه

جامعه شناسی پزشکی

مبانی فلسفه (1)

کاربرد کامپیوتر پیشرفته

کاربرد کامپیوتر های پیشرفته Spss

جامعه شناسی صنعتی

8

آمار مقدماتی

جامعه شناسی سیاسی

مبانی جامعه شناسی (2)

قشربندی های اجتماعی

جامعه شناسی قشربندی و نابرابری های اجتماعی

نظریه های توسعه

9

آمار در علوم اجتماعی

جامعه شناسی کشورهای اسلامی

جامعه شناسی جوانان

جامعه شناسی سیاسی

جامعه شناسی سیاسی

جامعه شناسی معرفتی

10

زبان تخصصی (1)

بررسی آثار صاحب نظران

جامعه شناسی روستایی

مسایل توسعه

پژوهش های شهری

جامعه شناسی جوانان

11

زبان تخصصی (2)

جمعیت شناسی اقتصادی و اجتماعی

جامعه شناسی شهری

جامعه شناسی دین

جامعه شناسی دین

جامعه شناسی اقلیت ها

12

اصول علم اقتصاد

جمعیت شناسی ایران

جامعه شناسی صنعتی

جامعه شناسی گروه های قومی

جامعه شناسی گروه های قومی

جامعه شناسی سیاسی تطبیقی

13

روانشناسی اجتماعی

جامعه شناسی آموزش و پرورش

جامعه شناسی خانواده

جامعه شناسی توریسم

نرم افزارهای جمعیتی

جامعه شناسی تغییرات

14

روش های مقدماتی تحلیل جمعیت

جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران

جامعه شناسی انحرافات اجتماعی

جامعه شناسی علم

جامعه شناسی علم

جامعه شناسی بازار

15

انسان از دیدگاه اسلام و

جامعه شناسی جهان سوم

جامعه شناسی ارتباط جمعی

جامعه شناسی جهانی شدن

پژوهش های تاریخی

جامعه شناسی انحرافات

16

اصول علم سیاست

نهضت های صد ساله اخیر

جامعه شناسی توسعه

جامعه شناسی پزشکی

جامعه شناسی پزشکی

جامعه شناسی فساد (سازمانی)

17

نظریه های جامعه شناسی (1)

محیط شناسی انسانی

جامعه شناسی سازمان ها

پایان نامه

جامعه شناسی زنان

رساله

18

روش تحقیق نظری

جغرافیای انسانی ایران

جامعه شناسی ایلات و عشایر

 

بررسی مسایل اجتماعی ایران

 

19

روش تحقیق عملی

کلیات حقوق

کاربرد جمعیت شناسی

 

پایان نامه

 

20

 

 

تکنیک های خاص تحقیق

 

 

 

21

 

 

کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

در حال حاضر گروه علوم اجتماعی یکی از گروه های مستقر در دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی است و دارای 157 دانشجو مقطع کارشناسی؛50 نفر در دوره ارشد و پنج نفر نیز  در دوره دکتری دانشجو دارد. اخیرا دوره کارشناسی ارشد جمعیت شناسی نیز مصوب و مقرر شده دانشجو پذیرش شود. مجله علمی-پژوهشی  پژوهش های معاصر جامعه شناسی در دانشگاه بوعلی و توسط اساتید این گروه مدیریت و منتشر می شود. همچنین ترکیب هیات علمی گروه در مهرماه 1395 شامل 6 دانشیار؛2 استادیار و یک مربی (دانشجوی دکتری) و تعدادی همکار مدعو است.