دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

آمار استنباطی

نام درس آمار استنباطی
کد درس 1313010
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز