اعضای هیات علمی

نمایش 15 نتیجه
از 1
 
داود جعفری سرشت

داود جعفری سرشت

استادیار 
پست الکترونیکی: 
سیداحسان حسینی دوست

سیداحسان حسینی دوست

استادیار 
پست الکترونیکی: 
اکبر خدابخشی

اکبر خدابخشی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
محسن خضری

محسن خضری

استادیار 
پست الکترونیکی: 
حمید سپهردوست

حمید سپهردوست

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
change-logo

عباس سلیمیان

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
سعید عیسی زاده

سعید عیسی زاده

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
سیدمحمد فخرایی

سیدمحمد فخرایی

مربی (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
محمدحسن فطرس

محمدحسن فطرس

استاد (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
علی اکبر قلی زاده

علی اکبر قلی زاده

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
سعید گرشاسبی فخر

سعید گرشاسبی فخر

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نادر مهرگان

نادر مهرگان

استاد (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
محمد مولایی

محمد مولایی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
محمدکاظم نظیری

محمدکاظم نظیری

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
change-logo

عبدالمجید وحیدی

مربی (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
نمایش 15 نتیجه
از 1